Image

รวบหนี้ไว้ที่เดียว

Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed
Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed
Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed
Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed

how it works

Select your product needed

Select your product needed

Select your product needed

เงื่อนไขการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์

พนักงานประจำ

พนักงานประจำ

 • มีรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน ขึ้นไป
เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการ

 • มีรายได้รับหรือยอดขายเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 • เอกสารยืนยันตัวตน
  สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

   

 • เอกสารยืนยันตัวตน
  - สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

  - สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

   

 • เอกสารยืนยันตัวตน
  สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า
Image