Image

ตารางแสดงความคุ้มครองแผนประกันรักษ์สุขภาพ จากรุงเทพประกันภัย

Image

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยรายเดือนแผนประกันรักษ์สุขภาพ จากกรุงเทพประกันภัย

Image

          จุดเด่นของโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ 

 

แม้ว่าทุกวันนี้หลายคนจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคมอยู่แล้วก็ตาม แต่ความคุ้มครองอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึงค่ารักษาพยาบาลที่นับวันจะแพงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างก้าวไกล เพื่อให้การรักษาเกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุดและผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อให้การรักษาได้ครอบคลุมมากที่สุด จึงได้เปิดโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ (Medical Expense Insurance) เป็นประกันสุขภาพที่จะทำให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อเกิดภาวะไม่คาดฝันหรือโรคต่าง ๆ ที่ต้องเข้าโรงพยาบาลในทุกขณะ

 

ผู้ที่ทำประกันสุขภาพ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ (Medical Expense Insurance) จะได้รับสิทธิพิเศษในการดูแลเอาใจใส่และการให้บริการที่ดีเยี่ยม ซึ่งโรงพยาบาลในเครือประกันสุขภาพส่วนใหญ่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาล โดยความคุ้มครองบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังนี้

 

 • จ่ายผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการใช้ห้อง (ถ้ามี) ต่อวัน ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินค่าห้องและค่าอาหารต่อวันต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

 

 • จ่ายผลประโยชน์ค่าห้องผู้ป่วยหนัก และค่าอาหารต่อวัน รวมถึงค่าบริการการใช้ห้อง (ถ้ามี) ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินค่าห้องผู้ป่วยหนักและค่าอาหารต่อวันต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

 

 • จ่ายผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

 

 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

 

 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ต่อวันตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินค่าแพทย์เยี่ยมไข้ต่อวัน ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

 

 • ค่าบริการรถพยาบาล เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

 

 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก รวมถึงการติดตามผลการรักษาต่อเนื่องจากการเข้ารับการรักษาอุบัติเหตุ ภายใน 15 วัน ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอกต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง

 

 • ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

 

 

โครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ (Medical Expense Insurance) ภายใต้การดูแลของบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถช่วยคุณได้เมื่อยามเจ็บป่วยได้อย่างแน่นอน แถมครอบคลุมการรักษาที่จะทำให้คุณอุ่นใจได้  

          ความคุ้มครองหลักของโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ

 

ปัจจุบันประกันสุขภาพที่ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้แบบที่ตรงใจและตามต้องการของตัวเองมากที่สุด มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบดังนี้ 

 

1. ประกันสุขภาพผู้ป่วยใน (IPD) คือ แผนประกันสุขภาพที่จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้ว 

 

2. ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) คือ แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย โดยได้รับการักษาในโรงพยาบาลแต่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เช่น กรณีเป็นไข้ ไม่สบาย เกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ หรือการฉีดวัคซีน เป็นต้น 

 

3. ประกันสุขภาพโรคร้ายแรง (ECIR) คือ แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคร้ายแรง ที่ต้องได้รับการรักษาที่ยาวนานและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นการรักษาเฉพาะทางที่สลับซับซ้อน เช่น โรคมะเร็งและเนื้องอก โรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวกับสมอง ฯลฯ เป็นต้น

 

 

           ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่คุณจะได้รับ

 

โครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพนอกจากจะให้ความคุ้มครองโรคทั่วไปแล้ว ยังให้ความคุ้มครองโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวได้ ซึ่งมีโรคอะไรบ้างที่โครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพให้ความคุ้มครองโรคร้ายได้อย่างครอบคลุม ดังนี้

 

 • ให้ความคุ้มครองเนื้องอกหรือมะเร็งถุงน้ำดี ที่เกิดขึ้นตรงถุงน้ำดีใต้ตับซึ่งอยู่บริเวณชายโครงด้านขวา โดยถุงน้ำดีมีหน้าที่ผลิตสารที่ช่วยย่อยอาหารประเภทไขมัน มะเร็งชนิดนี้พบได้ค่อนข้างยาก ผู้ป่วยมักมีอาการเจ็บช่วงท้องด้านขวา โดยจะแสดงอาการป่วยเมื่อเป็นมะเร็งได้สักระยะหนึ่งแล้ว

 

 • ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด อาทิ โรคมะเร็งระยะลุกลาม, มะเร็งทรวงอก, มะเร็งปากมดลูก, ฯลฯ โดยต้องได้รับการวินิจฉัยแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งจริงจึงจะได้รับเงินผลประโยชน์เพื่อนำไปใช้เป็นเงินสำรองสำหรับการรักษาพยาบาลได้

 

 • ให้ความคุ้มครองริดสีดวงทวาร ที่สามารถเกิดได้ทั้งภายนอกและภายในมีอาการเกิดจากจากการขยายตัวของหลอดเลือดดำที่มีภาวะความดันสูง โดยผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติในช่องท้อง รวมถึงอาการเลือดออกขณะหรือหลังถ่ายอุจจาระได้ เนื่องจากการเสียดสีระหว่างอุจจาระกับเส้นเลือดที่โป่งพอง

 

 • ให้ความคุ้มครองโรคไส้เลื่อนทุกชนิด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีอาการของไส้เลื่อนที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ ผู้ป่วยรู้สึกมีก้อนลักษณะตุงอยู่บริเวณที่มีลำไส้เคลื่อนตัวออกมา และมีอาการเจ็บโดยเฉพาะเวลาที่ก้มตัว ไอ หรือยกสิ่งของ บางรายอาจมีความผิดปกติที่ช่องท้อง รู้สึกแน่นท้อง หรือมีอาการปวดแสบปวดร้อนได้

 

 • ให้ความคุ้มครองโรคต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก ซึ่งต้อเนื้อต้อลม มักเกิดจากการที่ตาได้รับรังสีจากแสงแดดเป็นเวลานานร่วมกับการโดนฝุ่นละออง ควัน ลม ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตาได้ ส่วนโรคต้อกระจกเกิดจากการเสื่อมสภาพของเลนส์แก้วตา ทำให้เลนส์แก้วตาซึ่งควรมีลักษณะใส กลับมีสีขาวหรือขาวอมน้ำตาลมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้สูงอายุ

 

 • ให้ความคุ้มครองการตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองชนิดเดียวกันที่อยู่ในบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน  โดยต่อมทอนซิลจะมีอยู่หลายต่ำแหน่ง แต่ที่เห็นชัดที่สุดเวลาอ้าปากจะมี 2 ก้อนอยู่ช่องคอข้างลิ้นไก่และโคนลิ้น ส่วนต่อมอะดีนอยด์จะอยู่ในส่วนหลังของโพรงจมูกทำให้มองไม่เห็นจากการตรวจธรรมดา ดังนั้นจึงต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนได้รับการผ่าตัด

 

 • ให้ความคุ้มครองโรคเส้นเลือดขอดที่ขา ซึ่งหลายคนอาจมองว่าไม่รุนแรงเพียงแค่เกิดความไม่สวยงาม แท้ที่จริงแล้วหากเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาแล้วไม่รีบรักษาอาจส่งผลให้เกิดแผลหลอดเลือดดำ ดังนั้นเมื่อเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาจึงต้องได้รับการักษาจากแพทย์เฉพาะด้านโดยเร็ว 

 

 • ให้ความคุ้มครองโรคนิ่วทุกชนิด อาจสร้างความเจ็บปวดทรมานให้ผู้ป่วยได้หากก้อนนิ่วมีขนาดใหญ่จนอุดตัน ซึ่งเกิดจากการตกตะกอนของแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ที่รวมตัวกันเป็นก้อน มีชนิดและขนาดที่แตกต่างกันไป โดยมักเกิดขึ้นบริเวณไต แต่อาจพบได้ตลอดระบบทางเดินปัสสาวะ และบริเวณอื่น ๆ เช่น นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วทอนซิล เป็นต้น

 

 • ให้ความคุ้มครองโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นภาวะที่มีเนื้อเยื่อลักษณะคล้ายกับเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญอยู่นอกมดลูก โดยมักพบที่รังไข่ ท่อนำไข่ ลำไส้ หรือผนังด้านนอกของมดลูก ผู้หญิงที่เป็นโรคนี้บางคนจะไม่มีอาการแสดงใดๆ ในขณะที่บางคนอาจมีอาการปวดท้องน้อย หรือเกิดภาวะมีบุตรยาก 

           เหตุผลที่คุณควรเลือกทำโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ กรุงเทพประกันภัย 

 

การซื้อประกันสุขภาพโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ (Medical Expense Insurance) ของบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ยังเป็นหลักประกันให้กับชีวิต และครอบครัวของตัวเองได้อีกด้วย โดยอัตราเบี้ยประกันสุขภาพ จะพิจารณาจาก อายุ เพศ สุขภาพ อาชีพ ซึ่งความคุ้มครองและผลประโยชน์แบ่งออกเป็น 3 แผน ดังนี้ 

 

ความคุ้มครอง แผน 1 

 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี หรือ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 300,000 บาท 
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผู้ป่วยใน ต่อการบาดเจ็บหรือ การเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 30,000 บาท 
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล 1,500 บาท 
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 3,000 บาท 
 • ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล จ่ายตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ จ่ายตามจริง
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง
 • ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)     500 ต่อครั้ง

 

ความคุ้มครอง แผน 2

 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี หรือ ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 400,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผู้ป่วยใน ต่อการบาดเจ็บหรือ การเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 40,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล 2,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 4,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล จ่ายตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ จ่ายตามจริง
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง
 • ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)  800 ต่อครั้ง

 

ความคุ้มครอง แผน 3

 

 • จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี หรือตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 500,000 บาท
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผู้ป่วยใน ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง 60,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล 3,000 บาท
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก 6,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการรักษาพยาบาล จ่ายตามจริง
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ จ่ายตามจริง
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ จ่ายตามจริง
 • ค่าบริการรถพยาบาล จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริง
 • ค่าผ่าตัดกรณีไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)  1,000 ต่อครั้ง

 

การทำประกันสุขภาพในโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ (Medical Expense Insurance) ภายใต้การดูแลของบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการดูแลร่างกายให้แข็งแรงได้

           เลือกแผนโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ ที่ rabbit finance 

 

เพิ่มความอุ่นใจให้ทุกการเจ็บป่วยของตัวคุณเองและคนในครอบครัวกับโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ (Medical Expense Insurance) ของบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยการซื้อประกันดังกล่าวง่าย ๆ ผ่านเวปไซด์ rabbit finance ผู้นำที่ให้บริการด้านประกันสุขภาพชั้นนำของเมืองไทย เพียงแค่คุณคลิกเข้ามาทางเว็บไซต์ เราก็จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะด้านคอยให้คำตอบกับคุณตลอด 24 ชั่วโมง หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัย อยากปรึกษาก็สามารถทำได้ดังนี้ 

 

 • กรอกข้อมูลการขอทำประกันสุขภาพโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ (Medical Expense Insurance)ได้ที่ https://rabbitfinance.com
 • หากกรอกข้อมูลพร้อมทั้งปัญหาที่คุณสงสัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ (Medical Expense Insurance)ติดต่อกลับทันที
 • กรณีถ้าคุณกรอกข้อมูลครบถ้วน ไม่พบปัญหาระหว่างการขอทำประกันสุขภาพโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ (Medical Expense Insurance) พร้อมเปิดกรมธรรม์ให้ทันที
 • สามารถติดต่อขอผ่อนชำระเป็นรายปี ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือนได้ 

 

ทั้งนี้ rabbit finance เป็นโบรกเกอร์ประกันภัยที่ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ในเรื่องของ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา อีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือได้สูงสุดเนื่องจากเป็นเวปไซด์ที่อยู่ในเครือ บริษัท บีทีเอส จำกัด (มหาชน) ที่ได้จดทะเบียนเข้ามาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบริษัทหนึ่ง  

 

นอกจากนี้ rabbit finance มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่คอยให้คำปรึกษาลูกค้าอย่างใกล้ชิด และเป็นกันเอง อย่างที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน ทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือตรงตามความต้องการได้มากที่สุด แถมคุณยังจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ (Medical Expense Insurance) ในราคาพิเศษ

 

อีกทั้งไม่ต้องยื่นเอกสารให้ยุ่งยาก การซื้อประกันมอเตอร์ไซด์หายผ่านช่องทางออนไลน์ คุณไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารให้วุ่นวาย และไม่ต้องเสียเวลานำไปให้กับบริษัทที่คุณเลือกซื้อ แต่ rabbit finance มีบริการ จัดส่งเจ้าหน้าเพื่อไปรับเอกสารถึงที่บ้านคุณทันที 

 

ถ้าใครกำลังมองหาประกันสุขภาพ ขอแนะนำโครงการประกันภัยรักษ์สุขภาพ (Medical Expense Insurance) ถือเป็นอีกหนึ่งประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองได้อย่างครอบคลุม  ในอัตราเบี้ยประกันที่ไม่แพง คลิกเข้ามาปรึกษากับเ่จ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ที่ rabbitfinance เพียงคลิกเดียวคุณจะได้คำตอบที่ครบถ้วน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน