Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

          ความคุ้มครองสุขภาพ D Health จาก MTL

 

ในบางครั้ง ประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพที่มีอยู่ อาจจะครอบคลุมได้ถึงการรักษาแค่บางส่วนเท่านั้น ดังนั้น มาเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายเต็มวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท (สำหรับแผนความคุ้มครอง 2) 

 

เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ เคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง กับ ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) กันดีกว่า!

 

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) คืออีกสัญญาเพิ่มเติมด้านประกันสุขภาพ จาก เมืองไทยประกันชีวิต และสุขภาพที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ พร้อมช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริงเต็มวงเงิน

 

กรณีเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ไม่ว่าคุณจะป่วยหนัก หรือป่วยเบายังไงก็ไหว มั่นใจได้ คุ้มครองตามจริงห้องเดี่ยวมาตรฐาน และห้อง I.C.U.  ตามจำนวนที่จ่ายจริง สบายใจในค่ารักษาพยาบาล โดยเป็นวงเงินแบบเหมาจ่าย ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

 

นอกจากค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน, ค่าห้องผู้ป่วยหนัก I.C.U. แล้ว ยังรวมไปถึง ค่าตรวจ, ค่ายา, ค่าผ่าตัด ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน เหมาจ่ายสูงสุดถึง 5 ล้านบาท (กรณีเลือกความคุ้มครอง แผน 2) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

 

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ให้คุณสมัครได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี – 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี  สามารถเลือกเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก หรือกรณีมีสวัสดิการอยู่แล้ว สามารถเลือกทำแผนประกันที่มีความรับผิดชอบส่วนแรกได้ ซึ่งจะทำให้เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายถูกลงกว่าการทำประกันแบบไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก

 

ที่สำคัญ คุณยังนำไปลดหย่อนภาษีได้ พร้อมการชำระเบี้ยประกันภัยที่ให้เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รายปี หรือ รายเดือน (1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน) อีกด้วย


 

หมายเหตุ :

 

 •  D Health หรือ ดี เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (D Health) โดยผู้เอาประกันภัยต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก)
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • อายุรับประกันภัย 11 – 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบดี เฮลท์ ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ระยะเวลาเอาประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
 • เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
 • การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้ง หรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
 • จำนวนที่จ่ายจริง หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลังจากหักการชดใช้ที่ได้รับมาแล้ว จากสวัสดิการของรัฐ สวัสดิการอื่น และ/หรือ กรมธรรม์อื่นไม่ว่าจะทำไว้กับบริษัทใด
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด

 

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

          ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

 

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

 

            กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 

 • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
   
 • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
   
 • กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

 

            เงื่อนไขสำคัญ ทำความเข้าใจก่อน สมัครดี เฮลท์ (D Health)

 

 • การทำประกันภัยสุขภาพ ดี เฮลท์ จะต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) เท่านั้น
   
 • ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพ และสามารถทำประกันได้ตั้งแต่ 11 ปี – 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้แนบอยู่

 

 • การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

 

 

            ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)

 

(ก) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้ายแล้วแต่

กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

 

(ข) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย

 

แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้

 

 1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 2. ริดสีดวงทวาร
 3. ไส้เลื่อนทุกชนิด
 4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 6. นิ่วทุกชนิด
 7. เส้นเลือดขอดที่ขา
 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์

 

มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น

 

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
   
 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

          คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับประกันสุขภาพ


 

             Q: อายุรับประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่

 

A: สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 11-80 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่


 

             Q: ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่

 

A: สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) 


 

             Q: อะไรคือ ค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) 

 

A: ค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องใช้สิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรม์อื่นที่สามารถเบิกได้ ตามที่กำหนดร่วมกันกับบริษัทประกันอื่นก่อน และ/หรือ ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ตามข้อตกลงของสัญญาประกันภัย โดยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ มีทั้ง

 

 • แบบที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) 
 • แบบที่มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) 

 

ทั้งนี้หากลูกค้าเลือกแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก(Deductible) สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่บาทแรก


 

             Q: ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม

 

A: (ก) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

 

     (ข) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย

 

แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้

 

 • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
 • ริดสีดวงทวาร
 • ไส้เลื่อนทุกชนิด
 • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
 • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
 • นิ่วทุกชนิด
 • เส้นเลือดขอดที่ขา
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่


 

             Q: อะไรคือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

 

A: คือระยะที่ประกันจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ประกันกำหนด โดยนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองแล้ว ผู้ทำประกันจะได้รับความคุ้มครองตามสัญญา


 

             Q: จะมีการปรับเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยไหม ?

 

A: เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย


 

             Q: D Health คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) ด้วยหรือเปล่า ?

 

A: คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 60 วัน หากรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้ว ต้องไม่เกิน 180 วัน 


 

             Q: คุ้มครองพื้นที่ใดบ้าง ?

 

A: พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย ยกเว้น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องอยู่ภายใน 90 วันของการเดินทางออกนอกพื้นที่ความคุ้มครองแต่ละครั้ง


 

             Q: ต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมหรือเปล่า ?

 

A: การตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ


 

             Q: มีข้อยกเว้นความคุ้มครองอะไรบ้างไหม ? 

 

A:  ตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ มีทั้งหมด 26 ข้อ ที่ยกเว้นการคุ้มครอง เช่น

 

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

 

 • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

 

 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดที่เลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

 

ทั้งนี้สามารถอ่านข้อยกเว้นเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ในกรมธรรม์ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 


 

             Q: สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ ?

 

A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383


 

หมายเหตุ : 

 

(1)สำหรับแผนความคุ้มครอง 2 

 

 • D Health หรือ ดี เฮลท์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ (D Health) โดยผู้เอาประกันภัยต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) 
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ  
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ 
 • อายุรับประกันภัย 11 - 80 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี 
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบดี เฮลท์ ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 89 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ระยะเวลาเอาประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ 
 • เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย
 • การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้ง หรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย
 • จำนวนที่จ่ายจริง หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลังจากหักการชดใช้ที่ได้รับมาแล้ว จากสวัสดิการของรัฐ สวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรม์อื่นไม่ว่าจะทำไว้กับบริษัทใด 
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด


 

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง