การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันสุขภาพ


หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ "ประกันสุขภาพ" ต้องทำอย่างไร?

หลายคนประสบปัญหาหลังจาก ทำประกันสุขภาพ เช่น เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ก่อนการทำประกันภัย

เนื่องจากผู้ซื้อประกันไม่ศึกษารายละเอียด รวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้ครบถ้วนก่อนการทำประกัน หรืออาจเกิดจากการถูกโบรกเกอร์ประกันภัยและบริษัทประกันภัยให้ข้อมูลผิดเพี้ยน โดยกล่าวอ้างข้อเสนอที่เกินจริง

รวมถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัย ไม่ตรงตามความต้องการในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ถือกรมธรรม์มี วิถีการดำเนินชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมีสถานะการเงินลดต่ำลงจากเดิม ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์ต้องปรับลด ค่าใช้จ่ายในชีวิต รวมถึงค่าใช้เบี้ยประกันสุขภาพด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการทำประกันสุขภาพ ได้แก่

[rabbitads slug=glossary-health]

ขั้นตอนแรกหากคุณต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันสุขภาพ คือ การติดต่อกับโบรกเกอร์ประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย เพื่อขอแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ ซึ่งหากคุณติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) คุณอาจจะประสบปัญหาจากเจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่างๆ

โดยเฉพาะ หากคุณต้องการที่จะยกเลิกการทำประกันสุขภาพ ทั้งการพูดโน้มน้าวใจไม่ให้ยกเลิกกรมธรรม์ หรือการเสนอความคุ้มครองประเภทอื่นๆ

หากกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่เสนอโดยเจ้าหน้าที่มีความน่าสนใจ คุณควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และผลประโยชน์ก่อนการตัดสินใจในการ เลือกซื้อประกันภัย หรือหากคุณมีเวลา และไม่อยากประสบปัญหาในการดำเนินการจากบริษัทประกันภัย คุณสามารถไปยกเลิกโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์จะมีระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวิธีในการเลือกซื้อประกันสุขภาพของคุณ ดังนี้

หากคุณสามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ คุณจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืนทั้งหมด แต่อาจจะถูกหักค่าใช้จ่ายในการขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ และอาจจะถูกหักค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ หากการประกันสุขภาพที่คุณเลือกซื้อมีการตรวจสุขภาพ โดยบริษัทประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัท

การดำเนินการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์สุขภาพนั้น คุณควรจะดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ, ค่าเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนจากบริษัทประกันภัย, และเป็นการลดระยะเวลาการดำเนินการให้มีความรวดเร็วขึ้นอีกด้วย