“ประกันอุบัติเหตุ” คุ้มครองถึงการเสียชีวิตหรือไม่ ?


ขอบเขตความคุ้มครองของ ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองมากแค่ไหน ครอบคลุมถึงกรณีเสียชีวิตหรือเปล่า?

เป็นที่ทราบกันดีว่า “การประกันอุบัติเหตุ” ให้ความคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล กรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เพราะชื่อของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุก็บ่งบอกอยู่แล้ว แต่นั่นก็ทำให้หลายคนสงสัยว่า การประกันอุบัติจะครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือไม่? ซึ่งแน่นอนว่า การประกันภัยอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองถึงการเสียชีวิตด้วย โดยประเภทของกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุ ที่ให้ความคุ้มครองถึงการเสียชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุทุกสถานที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะมีระยะเวลาคุ้มครองถึง 1 ปี และสามารถเลือกเอาประกันภัยเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มได้ เช่น กลุ่มครอบครัว หรือกลุ่มธุรกิจ ซึ่งการ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้แบ่งการรับประกันภัยเป็น 2 กรณี ดังนี้

จะให้ความคุ้มครองในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองในกรณีการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, สูญเสียมือ เท้า และสายตา, การถูกฆาตกรรมและลอบทำร้าย, ขับขี่หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์ รวมไปถึงความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยในกรณีพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล และค่าปลงศพ

การประกันภัยกรณีนี้จะให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ อบ. 1 คือ ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต และในกรณีอื่นๆ แต่จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมนอกเหนือจาก อบ. 1 เช่น การสูญเสียนิ้วมือ นิ้วเท้า, การรับฟังและการพูดออกเสียง

[rabbitads slug=glossary-health]

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง หรือที่เรารู้จักกันว่า "ประกันการเดินทาง" เป็นประกันภัยที่จะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยระหว่างการเดินทางในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจะมีการชดเชยหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต รวมถึงให้ความคุ้มครองในกรณีทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวยะ และชดเชยค่ารักษาพยาบาล ซึ่งการประกันประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

การประกันการเดินทางในประเทศ หรือการประกันการเดินทางปกติ จะให้ความคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหาย ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต พร้อมทั้งให้ความคุ้มครองในกรณีทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะจากการเดินทาง

ประกันการเดินทางต่างประเทศ จะให้ความคุ้มครองและชดเชยค่าสินไหมทดแทนเช่นเดียวกับกรณีเดินทางในประเทศ คือ ให้ความรับผิดชอบในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต และจะให้ความรับผิดชอบเพิ่มเติม อันได้แก่ การชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล, ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

พร้อมทั้งกรณีกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางหาย และยังรวมถึงการชดเชยเมื่อเกิดความล่าช้าของเที่ยวบิน, การบอกเลิกการเดินทางและลดวันการเดินทาง รวมถึงกรณีที่เครื่องบินถูกปล้นจี้ด้วย

นอกจาก “การประกันภัยอุบัติเหตุ” จะมอบความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตแล้ว ยังมอบความคุ้มครองอื่นๆ ที่คุ้มค่าแก่ผู้เอาประกันภัยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ และยังให้ความคุ้มครองไปถึงการเดินทางด้วย