ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลแค่ไหน


กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้ความคุ้มครองมากน้อยแค่ไหน ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ เพียงพอต่อความต้องการของเราหรือไม่?