แฟ็กซ์เคลมคืออะไร ใช่ เงินสำรองจ่าย หรือเปล่า


บทความให้ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่กลเม็ดเคล็ดลับในการเลือกซื้อประกันภัย รู้เท่าทันเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลัก แต่วันนี้ rabbit finance ขอแหวกแนวมาพูดถึงเรื่อง “แฟ็กซ์เคลม” ให้ฟังกันค่ะ

แฟกซ์เคลม คือ รูปแบบการบริการจ่ายสินไหม ที่ใช้ระบบการพิจารณาอนุมัติผ่านทางแฟกซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทประกันภัยแจ้งขอรับสิทธิ์ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลเครือข่ายของบริษัทประกันภัย

โดยผู้เอาประกัน จะต้องยื่นบัตรประกันกับทางโรงพยาบาล จากนั้นรอเวลา ทางบริษัทประกันพิจารณาและแจ้ง ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย อาทิ ค่าห้อง ค่าผ่าตัด หรือค่าแพทย์ที่เข้ามาดูแล ฯลฯ เพื่อขอยืนยันความคุ้มครองสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติม

ด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความสะดวก และรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การพิจารณาความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญานั้นๆ

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการ Fax Claim เราขอบอกเลยค่ะว่าไม่จำเป็นต้องสมัคร เพราะทางบริษัทประกันภัยได้มีบริการ Fax Claim เอาไว้ให้ผู้เอาประกันอยู่แล้ว ทั้งนี้ สัญญาประกันสุขภาพ จะต้องได้รับความคุ้มครองมาแล้วไม่ต่ำกว่า 90 วัน นับจากวันทำสัญญา สำหรับกรณีการเจ็บป่วย และสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งขั้นตอนการรับบริการแฟ็กซ์เคลม มีดังนี้

 1. แสดงบัตรสิทธพิเศษ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องลงนามในเอกสารคำร้องตามแบบฟอร์มบริษัทที่โรงพยาบาลจัดให้
 3. เมื่อสิ้นสุดการรักษาพยาบาล บริษัทอนุมัติรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และบริษัทจะแจ้งจำนวนเงินที่บริษัทรับผิดชอบให้โรงพยาบาลทราบ
 4. ผู้เอาประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่บริษัทอนุมัติค่ารักษาพยาบาลตามที่โรงพยาบาลจัดให้
 5. กรณีมีค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินความคุ้มครองของกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยต้องชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินให้กับโรงพยาบาลก่อนออกจากโรงพยาบาล

[rabbitads slug=glossary-health]

 1. ลดความกังวลของผู้ป่วยในการสำรองจ่ายค่ารักษา ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเงินออกไปเองก่อน ทำให้ผู้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการรักษาง่ายขึ้น
 2. ให้บริการ 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถประสานงานอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของบริษัทประกันชีวิต
 3. สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัท จะมีเครือข่ายโรงพยาบาล และคลีนิคทั่วประเทศเป็นของตัวเองอยู่แล้ว
 1. ผู้ป่วยนอก ไม่สามารถใช้บริการ Fax Claim ได้ (แต่สามารถยื่นเรียกร้องสินไหมชดเชยมาที่บริษัทประกันชีวิต)
 2. ให้บริการ Fax Claim เฉพาะกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเท่านั้น
 3. ใช้บริการ FAX CLAIM ได้เมื่อสัญญาสุขภาพที่ซื้อไว้ครบระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

จะเห็นได้ว่าแฟ็กซ์เคลมนั้นมีประโยชน์และช่วยลดรายจ่ายฉุกเฉินที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้มากเลยทีเดียว แต่… การสำรองจ่ายของแฟ็กซ์เคลมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากคุณได้ทำการใช้บริการแฟ็กซ์เคลมหลังเวลาเลิกงานของบริษัทประกันภัย หรือวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยให้ไว้เกินวงเงินค่ะ และนี่ก็คือสาระดีๆ จาก rabbit finance ที่คัดมาแล้วว่าคุณผู้อ่านต้องอยากทราบ!