ประกันสุขภาพกลุ่ม


ประกันสุขภาพกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ลูกจ้างมีอาการบาดเจ็บหรือป่วย และประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่บริษัทหรือองค์กรต่างๆทำให้พนักงานนั้น จะสามารถใช้บริการได้ทั้ง การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ประกันกลุ่ม คือ สิ่งหนึ่งที่เจ้าของกิจการหรือนายจ้างควรจะทำไว้เป็นการรับประกันภัยให้กับพนักงานในบริษัททุกคน ซึ่ง ประกันภัยกลุ่ม นั้นแบ่งออกเป็นประเภท ดังนี้

 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงกลุ่ม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม

การทำประกันภัยกลุ่มเป็นการประกันภัยที่มีผู้เอาประกันภัยหลายคนในองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันให้แก่พนักงาน ซึ่งอาจจะช่วยจ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ดังนั้น กรมธรรม์ประกันกลุ่มจะออกให้กับองค์กรนั้นๆเพียงแค่ฉบับเดียว พร้อมแนบรายชื่อพนักงานหรือสมาชิกคนที่ได้รับความคุ้มครองไว้เป็นหลักฐาน และยังสามารถกำหนดจำนวนเงินประกันภัยได้หลายลักษณะ เช่น เท่ากันทุกคน แบ่งตามระดับตำแหน่ง เป็นจำนวนเท่าของจำนวนเงินเดือน แบ่งตามระดับเงินเดือน หรือ แบ่งตามอายุการทำงาน

ประกันสุขภาพกลุ่ม คือ ประกันภัยหลักๆ ที่บริษัทส่วนใหญ่ต้องทำให้กับลูกจ้าง โดย ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือป่วย โดยมีทั้ง การรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD)

ประกันสุขภาพ กลุ่มนี้จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากสาเหตุการเจ็บป่วยหรือการได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยมีผลประโยชน์ คือ

จะต้องมีการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น

[rabbitads slug=glossary-health]

ในกรณีซื้อเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยของแต่ละบริษัท

ส่วนใหญ่แล้ว ประกันสุขภาพกลุ่ม จะกำหนดเงื่อนไข และส่วนใหญ่ การประกันภัยตามสัญญาไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะผิดปกติจาก

 • โรคเรื้อรัง จากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย โรคทางพันธุกรรม เป็นต้น

 • การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อความงาม

 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร

 • โรคเอดส์ กามโรค หรือโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา

 • การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก

 • การรักษาหรือบำบัดการติดยาเสพติด

 • การบาดเจ็บที่เกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม