บัตรประกันสุขภาพ ของแรงงานข้ามชาติ


แรงงานข้ามชาติ ก็ถือว่าเป็น ลูกจ้างคนหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งนายจ้างทุกคน ก็ควรจะมีสิทธิในการรักษาพยาบาล หรือบัตรประกันสุขภาพให้แรงงานข้ามชาติด้วย

แรงงานข้ามชาติ คือ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 9 ซึ่งหมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยสามารถจำแนกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่มีทักษะ และทำงานอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูง หรืออาจถูกส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือเข้ามาทำงานชั่วคราวในงานที่ต้องใช้ทักษะ และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นต้น

หมายถึง คนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๒ ข้อ ๑๐ (๑๐) มีสาระสำคัญว่า

ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าว ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง และทำงานอยู่แล้วก่อนวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตของคนต่างด้าวนั้น เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่

หมายถึง คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เพื่อทำงานอันจำเป็น และเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทำงานไม่เกินสิบห้าวัน

หมายถึง แรงงานต่างด้าว ที่หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเดิมคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งระหว่างรอการส่งกลับอนุญาตให้ทำงานได้ 2 งาน คือ งานกรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน

[rabbitads slug=glossary-health]

อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติทั้ง 4 ประเภทนี้ จะได้รับ "บัตรประกันสุขภาพ" ของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งจะมีสิทธิประกันสุขภาพ ดังนี้

  1. การตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา และฟื้นฟูสถานภาพทางการแพทย์ จนสิ้นสุด การรักษา รวมถึงแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
  2. การถอนฟัน (รวมถึงการผ่า หรือถอนฟันคุด) การอุดฟัน การขูดหินปูน
  3. บริการอาหาร และห้องผู้ป่วยสามัญ
  4. ยา และเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
  5. การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล

จะเป็นไปตามตามเงื่อนไขค่าใช้จ่ายที่คณะทำงานประกันสุขภาพ ได้ตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวตามที่ส่วนกลางกำหนด

สามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนประกันตน โดยจังหวัดหรือกรมการแพทย์ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

กรณีนี้จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ และระบบการประกันสุขภาพ ซึ่งหากส่งผู้ป่วยออกนอกเขตพื้นที่จัดหวัด สถานพยาบาลต้องทำหนังสือขออนุญาต พร้อมแนบรูปถ่ายแรงงาน 2 ใบ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง