บัตรประกันสุขภาพ ของแรงงานข้ามชาติ


แรงงานข้ามชาติ ก็ถือว่าเป็น ลูกจ้างคนหนึ่งเหมือนกัน ซึ่งนายจ้างทุกคน ก็ควรจะมีสิทธิในการรักษาพยาบาล หรือบัตรประกันสุขภาพให้แรงงานข้ามชาติด้วย