สิทธิประกันสุขภาพ ของพนักงานบริษัท ที่เป็นชาวต่างชาติ


หลายบริษัทในประเทศไทย มีพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ เป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกคนย่อมได้รับสิทธิประกันสุขภาพ จากนายจ้างอยู่แล้ว โดย สิทธิรักษาพยาบาล ของชาวต่างชาติ มีดังนี้