ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองขณะเดินทางไปต่างประเทศด้วยหรือไม่ ?


การทำประกันอุบัติเหตุ ให้ขอบเขตความคุ้มครองมากแค่ไหน ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ต่างประเทศหรือเปล่า?

ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุ ได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และถ้าหากการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต

ทางบริษัทผู้ให้บริการประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

ประกันภัยอุบัติเหตุ แบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา โดยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุกลุ่มนั้น จะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ. 1 และแบบอบ. 2 ซึ่งจะคุ้มครองต่างกัน

มีความคุ้มครองให้เลือกซื้อทั้งหมด 4 ความคุ้มครอง อันได้แก่

1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

2.การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

3.การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน

4.การรักษาพยาบาล

ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากแบบ อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง / การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน

แต่สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น จะมีเฉพาะแบบ อบ. 1 เท่านั้น

ซึ่งการประกันอุบัติเหตุนั้น โดยปกติแล้วจะให้ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆ่า หรือถุกทำร้ายร่างกายด้วย ไม่ว่าจะเป็นเหตุโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หากผู้เอาประกันภัยเห็นว่า ตนไม่มีความเสี่ยงภัยที่จะถูกฆ่า หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย ก็สามารถที่จะไม่เอาประกันในส่วนนี้ได้ ก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันไป

[rabbitads slug=glossary-health]

ประกันภัยอุบัติเหตุ จะมุ่งให้ความคุ้มครองที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในบางเหตุการณ์ เช่น

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

 • การแท้งลูก

 • สงคราม การก่อการกบฎ

 • การจราจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายต่อต้านรัฐบาล

 • การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

 • การเล่นหรือแข่งกีฬาที่เสี่ยงอันตราย เช่น การดำน้ำ การเล่นบันจี้จั๊มพ์ การเล่นสกี การแข่งรถ การแข่งเรือ การแข่งสเก็ต เป็นต้น

 • ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 • ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่ไม่ใช่เครื่องบินในสังกัดของสายการบินเชิงพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

 • ได้รับอุบัติเหตุในขณะที่เข้าร่วมการทะเลาะวิวาท ก่ออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม

 • ขณะที่เข้าปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงคราม หากผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรือหน่วยอาสาสมัคร

ประกันอุบัติเหตุ เป็นประกันเฉพาะ สำหรับคุ้มครองภายในประเทศเท่านั้น หากต้องการความคุ้มครองในขณะที่เดินทางไปต่างประเทศด้วย ก็สามารถซื้อส่วนเสริมจากกรมธรรม์อุบัติเหตุในบางประเภทและบางบริษัทได้ แต่ถ้าหากต้องการความคุ้มครองในขณะอยู่ที่ต่างประเทศ โดยมีความคุ้มค่าและคุ้มครองได้ครอบคลุมกว่า ขอแนะนำให้ ซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทาง น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ