หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง)


หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง เป็นหนึ่งในสวัสดิการของรัฐที่ช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลของเราอย่างหนึ่ง