ประกันทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ คุ้มครองอะไรบ้าง ?


ประกันทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ เป็นกรมธรรม์ที่ใหม่และน่าสนใจ เรามาดูความคุ้มครองคร่าวๆ เกี่ยวกับ ประกันทันตกรรม กันก่อนว่าเราควรทำดีไหม?

สุขภาพเหงือกและฟันเป็น อีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของคนเรา บางคนอาจจะทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กันมาแล้ว แต่ประกันเหล่านี้ ในบางกรมธรรม์ก็ไม่ได้คุ้มครองครอบคลุมมาถึงการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก

ดังนั้น การทำประกันทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่เอาไว้ ก็จะสามารถช่วยคุ้มครองและดูแลสุขอนามัยทางช่องปากของคุณได้อีกทางหนึ่ง ประกันทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ มีแผนความคุ้มครองทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน แต่ประกันทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่ในแต่ละแบบ จะคุ้มครองใกล้เคียงกัน แตกต่างกันที่จำนวนเงินที่จ่ายชดเชยให้ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.การขูดหินปูน การขัดฟัน การเคลือบฟลูออไรด์ ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ห่างกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.การอุดฟันและการถอนฟัน

2.1.การอุดฟันและการถอนฟัน (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี และแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

2.2.การถอนฟันคุด (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี และแต่ละครั้งต้องมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

3.ค่ารักษารากฟัน

4.การรักษารากฟัน และรักษาขากรรไกรเนื่องจากอุบัติเหตุ (ความรับผิดส่วนแรก 10%)

[rabbitads slug=glossary-health]

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาทางทันตกรรมจาก สิทธิทางประกันสังคม โดยประกันสังคมจะให้ผู้ประกันตนได้รักษาทางทันตกรรมภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และการผ่าตัดฟันคุด ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท / ครั้ง / ปี

2.กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงิน ไม่เกิน 1,500 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1.ถอนได้ 1 – 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงิน ไม่เกิน 1,300 บาท

2.2.มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงิน ไม่เกิน 1,500 บาท

3.กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงิน ไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

3.1.ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงิน ไม่เกิน 2,400 บาท

3.2.ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงิน ไม่เกิน 4,400 บาท

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส. 2 - 16)

  • ใบรับรองแพทย์

  • ใบเสร็จรับเงิน

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

  • เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (กรณีเบิกฟันปลอมฐานอะคริลิก)

  • กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้ผู้ประกันตนแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก

โดยผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครฯ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสาขาสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)