ความหมายของ ประกันสังคม


หลายคนต้องคุ้นเคยกับคำว่าประกันสังคมกันพอสมควร โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับพนักงานบริษัทที่มีประกันสังคมซึ่งทำเรื่องโดยบริษัทของตัวเอง พอสลิปเงินเดือนออกมาก็จะถูกหักออกไปจากยอดเงินเดือนทั้งหมด

ประกันสังคมคืออะไร?

ประกันสังคม คือ หลักประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วย คลอดบุตร พิการ หรือตาย ซ้ำยังสงเคราะห์บุตร การชราภาพ และว่างงาน ดังนั้น ประกันสังคมเลยเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาผู้ประกันตนก็จะได้รับ ค่ารักษาพยาบาล ทดแทนรายได้ที่หายไป หรือประกันสังคมว่างงานสำหรับคนที่ยังไม่มีงานทำ อะไรคือผู้ประกันตน

ผู้ประกันตน หมายถึง ใครก็ตามที่ถือประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้สิทธิประกันสังคมก็จะมีเงินประกันสังคมคอยช่วยเหลือ (เอาเป็นว่ามีความคล้ายกับการจ่ายเบี้ยประกันชนิดต่างๆ เลย) ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ประเภท

  1. ผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) คือ ลูกจ้างที่มีอายุมากกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปีในวันเข้าทำงาน ซึ่งต้องทำงานในบริษัท หรือสถานประกอบการที่มีบุคลการมากกว่า 1 คน
  2. ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39) คือ เคยเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 แล้วลาออก และสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมมาตรา 39
  3. ผู้ประกันภาคสมัครใจ (มาตรา 40) คือ บุคคลที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา 33 และไม่เคยมีสิทธิประกันสงคม 39 แต่บุคคลที่มีอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ อายุมากกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี จะมีสิทธิใช้เงินประกันสังคม

สำหรับพนักงานบริษัทที่มีประกันสังคมอยู่แล้ว จะถูกจัดเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งจะได้รับการคุ้มครอง 7 กรณี คือ เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ทุพลลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

[rabbitads slug=glossary-health]

  1. เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ สามารถเบิกเงินกองทุนประกันสังคมมารักษาค่าพยาบาลได้ รวมถึงค่าทำฟัน สิทธิการใช้บริการรากฟันเทียม รักษาโรคทางจิต บำบัดไต ยาต้านไวรัสเอดส์ รักษาโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ยังขอรับเงินทดแทนเนื่องจากขาดรายได้หากต้องนอนโรงพยาบาล และนายจ้างไม่จ่ายค่าแรง ซึ่งจะได้รับเงินร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายเดือน

  2. ทุพพลภาพ (ไม่ใช่จากการทำงาน) สามารถเบิกค่าบริการทางแพทย์ รวมไปถึงค่าพาหนะรับส่งไปโรงพยาบาล เงินจากการขาดรายได้เพราะทุพพลภาพ ซึ่งได้รับเงินกองทุนประกันสังคมร้อยละ 50 ของค่าจ้าง

  3. เสียชีวิต (ไม่ใช่จากการทำงาน) หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ผู้ที่เป็นธุระจัดการศพสามารถเบิกค่าทำศพได้ 40,000 บาท และผู้เป็นทายาทสามารถเบิกเงินสงเคราะห์เพิ่มจำนวนหนึ่ง ซึ่งเงินสงเคราะห์จากประกันสังคม คิดจากเงินเดือนเฉลี่ยน ตั้งแต่ 1 เดือนครึ่ง – 5 เดือน

  4. กรณีคลอดบุตร หรือประกันสังคมคลอดบุตร ผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ในการคลอดบุตรได้ครั้งละ 13,000 บาท และได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ อีกร้อยละ 50 ของเดือน เป็นเวลา 90 วัน

  5. กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนสามารถรับเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อสงเคราะห์บุตร ซึ่งเป็นแบบเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาทต่อ 1 คน และจ่ายถึงบุตรมีอายุ 6 ขวบบริบูรณ์

  6. กรณีว่างงาน มีสิทธิ์ใช้ประกันสังคมว่างงานกองทุนประกันสังคมจะชดเชยให้ผู้ประกันตนในกรณีที่ว่างงาน ไม่ว่าจะถูกยกเลิกสัญญว่าจ้างอย่างกะทันหัน ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของเดือน เป็นระยะเวลา 180 วัน หรือผู้ประกันตนลาออก สัญญาจ้างสิ้นสุดลง จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 30 ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 90 วัน แต่มีเงื่อนไขกำกับว่าผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทมเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน จึงจะมีสิทธิประกันสังคมชนิดนี้

ประกันสังคม หลายคนก็มองว่าไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีเลยนี่นา เพราะชีวิตก็ไม่ได้รับความเสี่ยงอะไรขนาดนั้น แต่ถ้าคิดอีกทีมีประกันสังคมไว้ก็ดีกว่าเป็นแน่ๆ