การประกันชดเชยรายได้ประกันสุขภาพ คืออะไร?


ทำความรู้จักกับ "ประกันชดเชยรายได้" เรื่องประเภทต่างๆ รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ประกันชดเชยรายได้ คือ การประกันภัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับรองรายได้จากการประกอบอาชีพ ในกรณีที่รายได้นั้นสูญหาย จากการที่ผู้ถือกรมธรรม์ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ทุพพลภาพชั่วคราวและทุพพลภาพถาวร

โดยการประกันชดเชยรายได้ ประกันสุขภาพ มีความแตกต่างกับการประกันชดเชยรายได้ ประกันชีวิต เนื่องจากผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับค่าชดเชยรายได้ในระหว่างการเข้ารับการรักษาตัว ไม่ใช่จากการเสียชีวิตของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ถือกรมธรรม์การประกันชดเชยรายได้ ประเภทรายวัน จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย ตามจำนวนวันที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับนั้น ขึ้นอยู่เงื่อนไขของบริษัทประกันภัยและกรมธรรม์

ในกรณีที่คุณทำประกันชดเชยรายได้ วันละ 500 บาท หากเกิดเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 5 วัน คุณจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท

กรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นรายวัน เช่น พนักงานรายวัน, ผู้ที่ประกอบกิจการค้าขาย หรือผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่สามารถหยุดการประกอบอาชีพได้อย่างกะทันหัน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

[rabbitads slug=glossary-health]

กรมธรรม์ประเภทนี้ บริษัทประกันภัยจะมอบค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันสุขภาพ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมถึงต้องกลับมาพักฟื้นและรักษาอาการต่อที่บ้าน เช่น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำให้ไม่สามารถเดิน หรือยืนได้ชั่วคราวและต้องกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านชั่วคราว

ในกรณีนี้นับว่าเป็นการทุพพลภาพชั่วคราว เพราะผู้เอาประกันภัยขาดรายได้จากการทำงาน เนื่องจากต้องรับการรักษาตัว และพักฟื้นหลายสัปดาห์ หรือแม้กระทั่งหลายเดือน โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยรายได้ให้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของคุณ

การประกันชดเชยรายได้ประเภทนี้ บริษัทประกันภัยจะมอบค่าสินไหมทดแทนเป็นระยะเวลายาวนาน มากกว่าการประกันชดเชยรายได้ประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ให้ผลประโยชน์อย่างยาวนาน

หากคุณทำประกันชดเชยได้รายได้เป็น ระยะเวลา 1 ปี คุณจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยในลักษณะรายเดือนหรือรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งการประกันชดเชยรายได้กรณีทุพพลภาพถาวร มักจะรวมอยู่ในกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุ หรือกรมธรรม์ ประกันภัยโรคร้ายแรง

การทำประกันชดเชยรายได้ประกันภัยสุขภาพ นอกจากจะช่วยรับรองรายได้จากการประกอบอาชีพ ในกรณีที่รายได้สูญหายแล้ว ยังช่วยคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ขณะผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกด้วย นับว่าเป็นการประกันภัยที่มอบผลประโยชน์สูงสุด โดยให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าแก่ชีวิตของผู้ถือกรมธรรม์เป็นอย่างมาก