ประกันทรัพย์สิน และความคุ้มครองที่คุณได้รับ


เพราะความไม่แน่นอน และความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับบ้านของเรา มีมากขึ้นกว่าอดีตมาก เช่น การถูกโจรกรรม ภัยพิบัติต่างๆ ทำให้หลายคนเลือกที่จะทำ “ประกันทรัพย์สิน” เพื่อช่วยคุ้มครองบ้าน และเป็นหลักประกันบ้านในอนาคต แล้วประกันทรัพย์สินคืออะไร และให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ?

ซึ่งประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จะดูแลและชดเชยในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้าน อาคารของผู้ซื้อประกัน ในกรณีต่างๆ ที่อาจจะแตกต่างกันออกไปทั้งเงื่อนไข และราคาค่าเบี้ยประกัน

 • คุ้มครองความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินภายในบ้าน สาเหตุจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การถูกชนโดยยานพาหนะทางบก ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ
 • คุ้มครองอาคารและทรัพย์สินภายในบ้านจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว และลูกเห็บ
 • คุ้มครองค่าเช่าบ้าน
 • คุ้มครองค่าซ่อมแซมกระจกจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การถูกชน โดยยานพาหนะทางบก ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ
 • คุ้มครองการโจรกรรมลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (ทรัพย์สินภายในบ้าน)
 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครองผู้เอาประกันภัย และบุคคลในบ้านกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุภายในบ้าน
 • คุ้มครองค่าขนย้ายซากทรัพย์
 • ให้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • ชดเชยรายได้รายวัน กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุภายในบ้าน (ผู้เอาประกันภัย และบุคคลในบ้านที่ระบุชื่อ ในใบคำขอเอาประกันภัยเท่านั้น)
 • คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า กรณีไฟฟ้าลัดวงจร

แม้ประกันทรัพย์สินจะให้ความคุ้มครองที่ครบถ้วน และความคุ้มค่าแก่ผู้ทำประกันภัย แต่ประกันทรัพย์สินก็คล้ายกับการประกันภัยประเภทอื่นๆ ที่มีเงื่อนไขไม่ให้การรับประกันภัย หรือไม่ให้ความคุ้มครองด้วย

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

 • ภัยสงคราม และการก่อการร้าย
 • ภัยจากข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต
 • ไม่คุ้มครองทรัพย์สินอื่นๆ ที่สามารถออกกรมธรรม์เฉพาะได้ เช่น รถยนต์ , เครื่องจักรในการก่อสร้าง, หม้อต้มน้ำ เป็นต้น
 • ทรัพย์สินใดๆ ที่ไม่สามารถตีมูลค่าทางประกันได้ เช่น เงินตรา พันธบัตร แสตมป์ ของมีค่าต่างๆ เป็นต้น
 • ไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยเอง

จะเห็นได้ว่า การทำประกันทรัพย์สิน ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยง และรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต่างๆ ของบ้าน หรือการถูกโจรกรรมได้ และถือเป็นหลักประกันชั้นยอด ที่จะช่วยลดความกังวลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม ประกันบ้าน ช่วยคุ้มครองบ้านคุณได้นะคะ