เรื่องควรรู้ก่อน ซ่อมบ้าน หรือต่อเติมบ้าน


ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร คอนโด หรือทาวน์เฮ้าก็ตาม เมื่อคุณคิดที่จะต่อเติมหรือ ซ่อมแซมบ้าน มันไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถลงมือทำได้เดี๋ยวนั้นเลย แต่มันมีทั้งข้อควรรู้และมีเงื่อนไขบางประการที่คุณควรทราบก่อนที่จะตัดสินใจซ่อมหรือต่อเติมบ้านด้วย ซึ่งมีดังนี้

คำว่า “ต่อเติม” ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร จะใช้คำว่า "ดัดแปลง" ซึ่งหมายถึง "การเปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคาร ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม"

ถ้าต้องการดัดแปลงที่อยู่อาศัย เจ้าของบ้าน ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน หรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยยื่นแบบแปลน และชื่อของสถาปนิก และวิศวกรที่ออกแบบ ก่อนการดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านด้วย หากมีการดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฏหมายที่กำหนดไว้ อาจจะทำให้คุณถูกปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับได้

แต่ก็มีการดัดแปลงบางอย่างที่ไม่จำเป็นจะต้องขออนุญาตก่อนทำเช่นกัน เพราะฉะนั้น เราจึงควรจะศึกษาข้อกฏหมายเกี่ยวกับการซ่อมแซม หรือต่อเติมบ้านให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจทำด้วย

[rabbitads slug=gloassary-personal-loan]

ก่อนจะทำการต่อเติมบ้าน เราควรมีการขออนุญาตหรือบอกกล่าวกับเพื่อนบ้าน หรือคนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงก่อน เพราะ ถ้าเพื่อนบ้านของเราไม่ได้ยินยอมจะให้ก่อสร้าง เมื่อเกิดปัญหาเรื่องเสียง หรือความเสียหายกับบริเวณใกล้เคียงขึ้นมา เขาอาจจะไปร้องเรียกกับทางราชการ แล้วทำให้เราเกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้

เพราะฉะนั้น เราจึงควรแจ้งให้เขาทราบก่อนที่จะเริ่มต่อเติมบ้าน นอกจากนั้น ถ้าระหว่างก่อสร้างเกิดความเสียหายกับบ้าน หรือทรัพย์สินของเพื่อนบ้านขึ้นมา เราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายนั้นๆ ด้วย

การจะซ่อมแซมหรือ ดัดแปลงบ้าน เราจำเป็นจะต้องให้วิศวกรเป็นผู้ออกแบบงานส่วนต่อเติมให้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนต่อเติมมักจะเป็นพื้นที่จำกัด และมีความจำเป็นต้องคำนึงถึง สภาพปัจจุบันของอาคาร รวมไปถึงสภาพพื้นที่ส่วนที่จะต้องต่อเติมด้วย ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีข้อจำกัดในการทำงานหลายอย่าง เช่น การเลือกระบบเสาเข็ม การขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนการแก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ อย่าง น้ำรั่วไหล หรือการเชื่อมรอยต่อระหว่างอาคารเดิมกับอาคารใหม่ด้วย

เพราะฉะนั้น งานละเอียดอ่อนและเฉพาะทางอย่างนี้ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำเท่านั้น เพราะ ถ้าเราทำเอง อาจจะสร้างความเสียหายให้กับบ้านของเรามากขึ้นก็เป็นได้