เรื่องราวของประกันอุบัติเหตุที่ควรรู้


ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองครอบคลุมแค่ไหนและยกเว้นการคุ้มครองกรณีใดบ้าง

ประกันอุบัติเหตุ คือการทำประกันเพื่อแบ่งเบาภาระความเสี่ยงในเรื่องค่ารักษาและอื่นๆในกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจนอาจต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลไปให้**บริษัทประกัน**แบกรับความเสี่ยงแทนตนเอง

ประกันอุบัติเหตุมีทั้งหมด 2 ประเภท ประกอบด้วย

1.การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. มี**ระยะเวลาคุ้มครอง** 1 ปี โดยสามารถเอาประกันเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้

แบ่งเป็น 2 กรณี

อุบัติเหตุ 1 (อบ.1) ให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้ จ่ายค่าสินไหมเต็มจำนวนในกรณีเสียชีวิต การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียมือ เท้าและสายตา การถูกฆาตกรมมและลอบทำร้าย ขับขี่หรือซ้อนท้ายจักรยานยนต์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยในกรณีพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ค่าปลงศพ อุบัติเหตุ 2 (อบ.2) ให้ความคุ้มครองเหมือน อบ.1 เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ สูญเสียนิ้วมือ นิ้วเท้า การรับฟังเสียงและการพูดออกเสียง

[rabbitads slug=glossary-health]

2.การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (TA) ให้ความคุ้มครองในกรณีเดินทางทั้งในและต่างประเทศโดยจะมีการชดเชยในการเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะและค่ารักษาพยาบาล

แบ่งเป็น 2 กรณี

ประกันการเดินทางปกติ ชดเชยในกรณีเดินทางภายในประเทศแล้วเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะจากการเดินทางโดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 ประเภท

ผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD)

ประกันเดินทางต่างประเทศ ชดเชยแบบเดียวกับการเดินทางในประเทศและรับผิดชอบเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้ ชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางหาย การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การล่าช้าของเที่ยวบิน การบอกเลิกการเดินทางและลดวันการเดินทาง เครื่องบินถูกจี้

ข้อยกเว้นการประกันภัยการเดินทาง

การประกันภัยการเดินทางจะให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น โดยมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์ บางกรณี เช่น

  1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
  2. การฆ่าตัวตาย **พยายามฆ่าตัวตาย**หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  3. การแท้งลูก
  4. สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ
  5. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล
  6. การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
  7. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ เป็นต้น
  8. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์