การทำประกันภัยและการรับประกันภัยแตกต่างกันอย่างไร?


"การทำประกันภัย" กับ "การรับทำประกันภัย" แตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

ขั้นตอนการเลือก ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจจะทำให้ใครหลายคนเกิดปัญหาระหว่างการตัดสินใจ เพราะการเลือกซื้อประกันชีวิตนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในรายละเอียดของกรมธรรม์เป็นอย่างมาก

ตัวอย่างปัญหาที่มักเกิดขึ้นระหว่างการเลือกซื้อประกันชีวิต ได้แก่ การที่ผู้ซื้อประกันมักต้องเสียเวลาในการเปรียบเทียบ ระหว่างประเภทของกรมธรรม์หรือเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทประกันชีวิต รวมถึงการไม่เข้าใจ ความหมายของคำศัพท์การประกันภัย

ซึ่งการทำประกันภัยและการรับประกันภัยนี้มีความหมาย และรายละเอียดที่ผู้ซื้อประกันภัยควรรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและการเลือกซื้อกรมธรรม์มากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทประกันภัยจะต้องชดเชย ค่าสินไหมทดแทน ตามรายละเอียดความคุ้มครองในสัญญา โดยผู้ซื้อประกันภัยมีหน้าที่จะต้องชำระเบี้ยประกัน ตามที่ระบุในสัญญาเพื่อให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยก่อนการทำประกันชีวิตนั้น ผู้ซื้อประกันภัยจะต้องศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ ทั้งข้อเสนอ สิทธิผลประโยชน์ รวมถึงข้อยกเว้นที่ไม่ให้ความคุ้มครองในการทำประกันชีวิตด้วย เพื่อที่คุณจะได้รับสิทธิผลประโยชน์ ได้การประกันภัยที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

[rabbitads slug=glossary-life]

เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี หรือไม่ ซึ่งบางกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจจะรับประกันภัยบุคคลที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการประกันชีวิตของแต่ละบริษัท

หรือประวัติการรักษาพยาบาลในอดีตของผู้เอาประกันภัย จากการสอบถามผู้ซื้อประกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันภัยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อประกันทราบล่วงหน้าก่อนการขอสอบถาม

เป็นเอกสารที่ใช้ในการประกอบการพิจารณารับประกันภัย เพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องและครบถ้วนตามที่ผู้รับประกันภัยกำหนดและร้องขอหรือไม่

จากข้างต้นเห็นได้ว่า “การทำประกันภัย” และ “การรับประกันภัย” เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นผู้ที่สนใจจะเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกรมธรรม์ประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกรมธรรม์ ประกันรถยนต์, ประกันการเดินทาง หรือ ประกันสุขภาพ ควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยโดยเฉพาะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดในการศึกษา และ เลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ได้ดีที่สุด