เบี้ยประกันคงที่กับจ่ายรายปีอันไหนดีกว่ากัน?


เบี้ยประกันชีวิตมีให้เลือกจ่ายหลายแบบ แล้วเราจะเลือกจ่ายแบบคงที่หรือรายปีดีนะ?