ประโยชน์ของการทำประกันชีวิต


เมื่อคุณได้เลือกซื้อประกันชีวิตมาจากบริษัทประกันภัย สิ่งที่คุณจะได้คืออะไร

ประกันชีวิต หมายถึง การทำสัญญาระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันมี หน้าที่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต ให้กับบริษัทประกันและเมื่อผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิต หรืออยู่ครบตามสัญญาของกรมธรรม์ บริษัทประกันมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินประกันให้กับผู้เอาประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

การทำประกันชีวิตมีประโยชน์ต่อผู้เอาประกันหลายด้าน ได้แก่ ประโยชน์ด้านการให้ความคุ้มครองประโยชน์ของการทำประกันชีวิตด้านการออมทรัพย์ ประโยชน์ด้านการลดภาษีเงินได้และมีประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตด้านการให้ความคุ้มครองเป็นวัตถุประสงค์หลักของการทำประกันชีวิต ช่วยสร้างความอุ่นใจและเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับคนในครอบครัวของผู้เอาประกัน โดยเฉพาะหากผู้เอาประกันเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร เงินประกันที่ได้จากบริษัท ประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยให้บุตรหลานในครอบครัวได้รับการศึกษาต่อและครอบครัวของผู้เอาประกันสามารถตั้งหลัก และดำเนินชีวิตต่อไปได้

หากผู้เอาประกันยังอยู่จนกระทั่งกรมธรรม์ครบอายุสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินประกันให้กับผู้เอาประกัน ซึ่งผู้เอาประกันสามารถนำเงินไปใช้เลี้ยงชีพหลังเกษียณ หรือเป็นค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเพื่อไม่ต้องเป็นภาระกับลูกหลาน

[rabbitads slug=glossary-life]

ประโยชน์ของ การทำประกันชีวิตด้านการสะสมทรัพย์ เป็นการสร้างหลักประกันให้ตนเองและครอบครัวโดยได้รับผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในอัตราที่ต่ำมาก การทำประกันชีวิตยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการวางแผนทางการเงิน ของครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ เป็นการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณและเป็นวิธีการลงทุนรูปแบบหนึ่งเพื่อการกระจายความเสี่ยง นอกจากนี้ การทำประกันชีวิตยังมีผลประโยชน์ในด้านการได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีเป็นการออมทรัพย์โดยไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตด้านการ ลดหย่อนภาษีเงินได้ รัฐบาลได้สนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ทำประกันชีวิต เนื่องจากเห็นถึงประโยชน์ของการทำประกันชีวิต จึงให้นำค่าเบี้ยประกันชีวิตตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ของผู้มีเงินได้และคู่สมรสไปคำนวณเพื่อหักลดหย่อนภาษีเงินได้

โดยมีเงื่อนไขว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 10 ปี

นอกจากนี้ การทำประกันชีวิตของคนในประเทศมีประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย เนื่องจากเงินที่ได้จากการทำประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะนำไปลงทุนโดยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือโครงการการลงทุนต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้กำหนดทำให้มีการหมุนเวียนของเงินทุน มีการสร้างงานทำให้ประชาชนมีรายได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ประเทศชาติมีความมั่นคง

ดังนั้น เบี้ยประกันชีวิตของเราทุกคนจึงเป็นทุนในการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ