ใบรับรองแพทย์กับการทำประกันชีวิต


ใบรับรองแพทย์สำคัญกับประกันชีวิตอย่างไร? กรณีไหนที่เราต้องใช้ใบรับรองแพทย์บ้าง?

ใบรับรองแพทย์ คือ รายงานสภาวะสุขภาพอนามัยของผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งใบรับรองแพทย์ต้องออกโดย แพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภา ซึ่งใบรับรองแพทย์ จะบ่งบอกถึงสุขภาพอนามัย การตรวจรักษา และความเห็นในด้านการแพทย์ รวมไปถึงการรับรองการเกิดและ การเสียชีวิต

[rabbitads slug=glossary-life]

2.ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุสาเหตุอาการบาดเจ็บที่ชัดเจน

3.ใบเสร็จรับเงิน แสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)

4.ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม กรณีที่มีกระดูกหักหรือร้าว

5.สำเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร (Book bank)

6.สำเนาบัตรประกัน

7.สำเนาบัตรประชาชน

2.ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม

3.รูปถ่ายเต็มตัว รวมถึงอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5.สำเนาบัตรประกันภัย

6.สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล

2.สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีผ่าศพพิสูจน์)

3.สำเนาใบรายงานการผ่าศพ รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีผ่าศพพิสูจน์)

4.สำเนาใบรับรองการเสียชีวิต (หนังสือรับรองการตาย) รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้

5.สำเนาบันทึกประจำวัน รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้

6.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์

ดังนั้น ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ จึงต้องไม่ละเลยการติดต่อขอใบรับรองแพทย์ เพื่อที่ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยอย่างเต็มที่นั่นเอง