โรคที่ประกันชีวิตผู้สูงอายุไม่คุ้มครอง


ประกันชีวิตผู้สูงอายุมีกรณีที่บริษัทประกันภัยจะไม่จ่ายค่าคุ้มครองให้ด้วย

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ปัจจุบันผู้ใหญ่ที่มีอายุมากขึ้นเริ่มให้ความสนใจ ศึกษาที่จะทำ เพราะไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ อาจจะอยู่เล่นกับหลานได้ไม่นานมากพอ จึงอยากที่จะมีเงินค่าขนมเอาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้ แม้ตัวไม่อยู่แล้วแต่ก็ยังรักและอยากดูแล พวกคุณอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ตัวผู้สูงอายุเองที่จะทำ บางครั้งลูกหลานก็เลือกที่จะทำประกันเอาไว้ให้ผู้ใหญ่ในบ้านเหมือนกัน

ประกันชีวิตผู้สูงอายุเป็นประกันที่มีจุดเด่น ในเรื่องของการดูแลคุ้มครองที่ครอบคลุมกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ยังครอบคลุมให้ โดยผู้สูงอายุที่ทำประกันจะต้องมีอายุระหว่าง 50-70 ปีขึ้นไป และบางบริษัทก็ให้คุ้มครองยาวนานไปจนถึงอายุ 90 ปี เลยทีเดียว

ประกันชนิดนี้มีจุดเด่นอีกเรื่องที่ดึงดูดความสนใจของผู้สูงอายุ นั้นก็คือ ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบถามคำถามสุขภาพอีกด้วย หลายบริษัทเลือกลูกเล่นเพิ่มเติม คือ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่ม เพราะค่าเบี้ยประกันจะคงที่ตลอดระยะเวลาที่กำหนด สาเหตุมาจากข้อกำหนดที่บริษัทประกันกำหนดเอาไว้ว่า ผู้สูงอายุจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยไปตลอดจนกว่าจะอายุ 90 ปี แต่คิดว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ถึงเท่าไหร่ มักจะจากไปก่อน แต่ไม่ต้องกังวลเพราะอย่างก็จะจ่ายผลตอบแทนการเสียชีวิตให้แน่นอน

[rabbitads slug=glossary-life]

หากผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่มากกว่า 2 ปี นับตั้งแต่ซื้อกรมธรรม์ โดยที่บริษัทประกันจะคืนเงินให้หากมีการเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ แต่หากเกิดเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บภายในระยะเวลา 2 ปี นั้น บริษัทประกันภัยจะจ่ายคืนเพียงค่าเบี้ยประกันที่ได้จ่ายทั้งหมด บวกผลตอบแทนอีกนิดหน่อย ไม่เกิน 3% ของค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปแน่นอนหรือ

หากเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุภายในช่วงระยะเวลา 2 ปี หลังจากทำประกันไปนั้น บริษัทประกันจะจ่ายคืนเงินตามวงเงินที่กำหนดคุ้มครองตามสัญญาที่ระบุในกรมธรรม์

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุต้องทราบเอาไว้เลยว่า หากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอยู่ก่อนทำประกันแล้ว ต้องทำการแจ้งให้ตัวแทนประกันทราบก่อน เพราะไม่อย่างนั้นเมื่อเสียชีวิตอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาในกรมธรรม์ โดยเฉพาะโรคที่กฎหมายไม่คุ้มครองให้เรียกร้องเงินคืนได้ 9 โรค ได้แก่ โรคมะเร็งในลำไส้ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคความดันโลหิตสูง โรคลมชัก โรคตับแข็ง โรคดีซ่านและโรคไตวายขั้นร้ายแรง

ซึ่งโรคทั้งหมดนี้มีเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 ที่บอกไว้ด้วยเรื่องการปิดบังข้อมูลความจริงเรื่องสุขภาพนี้

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ จึงมีบริษัทประกันหัวหมอที่ชอบใช้ข้อกฎหมายมาทำให้คุณสูญเสียโอกาสทางการเงินได้ ดังนั้น คุณควรที่จะบอกไปก่อนเลย ถึงแม้ประกันจะบอกว่า ไม่ต้องตรวจ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพื่อป้องกันผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับ