ค่าสินไหมทดแทนกับการเสียภาษี


ค่าสินไหมทดแทน เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของเราหรือเปล่านะ?

ยังคงเป็นคำถามคาใจใครต่อใครอยู่หลายคนจริงๆ สำหรับคำถามที่ว่า “ได้เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้วเราต้องจ่ายภาษีหรือไม่?” อย่างแรกเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าการเสียภาษีนั้น ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการชำระภาษีเงินได้

การเสียภาษี คือ เงินที่ถูกเรียกเก็บจากประชาชนทุกคน เพื่อนำไปพัฒนา คุณภาพชีวิต ของผู้คนประเทศ โดยภาษีที่มีการเรียกเก็บนั้นจะมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากคนที่มีรายได้จากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือน ข้าราชการ หรือเงินที่ได้จากการค้าขาย งานบริการ หรืออุตสาหกรรม เป็นต้น

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการที่เราซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ หรือที่เรารู้จักกันว่า "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" นั่นเอง

ซึ่งสาเหตุที่คนไทยทุกคนต้องเสียภาษี เพราะนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านรายจ่ายของรัฐบาล คมนาคม ไฟฟ้า ขนส่ง การศึกษา ถนน และเงินเดือนของข้าราชการ เพื่อทำงานบริการให้ประชาชนเช่น ตำรวจ สาธารณะสุข เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น

[rabbitads slug=glossary-life]

1.เงิน

2.ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินที่ได้รับจริง

3.ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินสด

4.เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้

5.เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

ค่าสินไหม หมายถึง เงินที่ต้องชดใช้เพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคล อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญา รวมทั้งทรัพย์สินที่ต้องคืนให้แก่ผู้เสียหายด้วย เช่น ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้

จากข้อมูลกฎหมาย ประมวลรัษฎากร มาตราที่ 42 เงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ซึ่งในมาตราที่ 42 ข้อย่อยที่ 13 ได้กล่าวถึงค่าสินไหมทดแทนเอาไว้ด้วยว่า “เงินค่าสินไหมทดแทนถูกจัดให้อยู่ในหมวดที่ไม่ต้องเสียภาษี”

อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แล้วได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจาก การทำประกันภัย ให้ถือว่าเงินค่าสินไหมดังกล่าว คือเงินได้ตามปกติ เนื่องจากการเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคลกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความแตกต่างกันนั่นเอง