ใบรับรองแพทย์กับการทำประกันชีวิต


ใบรับรองแพทย์สำคัญกับประกันชีวิตอย่างไร? กรณีไหนที่เราต้องใช้ใบรับรองแพทย์บ้าง?

ใบรับรองแพทย์ คือ รายงานสภาวะสุขภาพอนามัยของผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งใบรับรองแพทย์ต้องออกโดย แพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภา ซึ่งใบรับรองแพทย์ จะบ่งบอกถึงสุขภาพอนามัย การตรวจรักษา และความเห็นในด้านการแพทย์ รวมไปถึงการรับรองการเกิดและ การเสียชีวิต

ใบรับรองแพทย์ แบ่งได้ 3 ประเภท

1.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงความปกติของสุขภาพอนามัยและร่างกาย

หรือเรียกว่า "ใบรับรองสุขภาพ" โดยจะรายงานถึงความสมบูรณ์ของสภาพร่างกายทั่วไป รวมถึงการไม่เป็นโรคบางชนิด รายละเอียดก็จะแตกต่างกันตามความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการใช้ ซึ่งในบางกรณีอาจให้แพทย์ออกความเห็นว่าเหมาะสมกับงานที่ต้องทำหรือไม่

2.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงความผิดปกติของสุขภาพอนามัยและร่างกาย

ใช้เพื่อ รายงานสภาพความเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาของการเจ็บป่วย, รักษา ระยะเวลาในการรักษา วิธีการรักษาและการพยากรณ์ความเป็นไปของโรคหลังสิ้นสุดการรักษา

3.ใบรับรองการเกิดและการตาย

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 แพทย์ผู้ทำคลอดต้องทำใบรับรองการเกิดเพื่อให้บิดามารดาของทารกดำเนินการแจ้งการเกิด รวมไปถึงการรับรองการตายด้วย

การขอใบรับรองแพทย์เมื่อทำประกันชีวิต

การขอใบรับรองแพทย์ สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งสามารถขอใบรับรองแพทย์จากแพทย์เจ้าของไข้ได้ และเมื่อได้รับใบรับรองแพทย์แล้ว สามารถนำใบเบิกค่าใช้จ่ายจากประกันได้ โดยใช้เอกสารดังนี้

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล หรือ กรณีเบิกค่าชดเชย

1.แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบายลักษณะการเกิดเหตุให้ชัดเจน

2.ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุสาเหตุอาการบาดเจ็บที่ชัดเจน

3.ใบเสร็จรับเงิน แสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)

4.ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม กรณีที่มีกระดูกหักหรือร้าว

5.สำเนาเลขบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร (Book bank)

6.สำเนาบัตรประกัน

7.สำเนาบัตรประชาชน

กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร

1.ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสียโดยชัดเจน

2.ฟิล์มเอ็กซเรย์ หรือผลการอ่านฟิล์ม

3.รูปถ่ายเต็มตัว รวมถึงอวัยวะที่สูญเสียของผู้เอาประกันภัย

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5.สำเนาบัตรประกันภัย

6.สำเนาประวัติการรักษาพยาบาล

กรณีเสียชีวิต

1.สำเนาใบมรณบัตร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้

2.สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีผ่าศพพิสูจน์)

3.สำเนาใบรายงานการผ่าศพ รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้ (กรณีมีผ่าศพพิสูจน์)

4.สำเนาใบรับรองการเสียชีวิต (หนังสือรับรองการตาย) รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้

5.สำเนาบันทึกประจำวัน รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้

6.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์ รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์

ดังนั้น ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ จึงต้องไม่ละเลยการติดต่อขอใบรับรองแพทย์ เพื่อที่ผู้เอาประกันจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยอย่างเต็มที่นั่นเอง