ต้องตรวจสุขภาพก่อนรับความคุ้มครองหรือเปล่า?


ถ้าปัญหาสุขภาพมีผลต่อการทำประกันชีวิต เราจำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนใช่ไหม?

การตรวจสุขภาพ หากเป็นไปในทางการแพทย์ นั่นหมายถึง กระบวนการค้นหาปัญหาสุขภาพในร่างกายของคน การตรวจสุขภาพนั้นอาจเป็นการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง หรือเป็นการตรวจโดยแพทย์ก็ได้

ซึ่งเป็นการตรวจเพื่อเช็คดูสุขภาพของตัวเราเอง ว่ามีความผิดปกติหรือไม่? เพื่อที่จะได้รักษาให้ทันการ แต่ทางกรมธรรม์ประกันชีวิต หากจะซื้อประกันจะมีด้วยกัน 2 กรณี คือ ตรวจและไม่ตรวจสุขภาพ

1.อายุอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจ เช่น อายุ 58 ปี ต้องตรวจสุขภาพทุกกรณี หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันกำหนด

2.ซื้อทุนประกันที่สูง ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนด

3.มีประวัติการรักษาตัว หรือ เป็นโรคที่มีความเสี่ยง ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจาณาของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ

4.อยู่ในเขตจังหวัดเสี่ยงต่อโรคที่กำลังระบาดอยู่ช่วงขณะจะซื้อประกัน

5.สุ่มตรวจ

1.ผู้เยาว์ อายุ 5-14 ปี ที่ทุนนประกันน้อยกว่า 750,000 บาท อนุโลม ไม่ต้องตรวจ

2.ผู้เยาว์ อายุ 0-4 ปี อนุโลมให้ตรวจ HIV ของมารดาแทนบุตรได้

3.ทุนประกันอยู่ในเกณฑ์ต้องตรวจ

4.อายุอยู่ในเกณฑ์ต้องตรวจ

5.การเป็นโรค ที่ต้องตรวจ

6.มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

[rabbitads slug=glossary-life]

หากบริษัทที่เราซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต รู้ความจริงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของเรา ย่อมส่งผลต่อสัญญาประกันชีวิตที่เราทำกลายเป็นโมฆียะทันที และบริษัทจะคืนเงินเบี้ยประกันให้ทั้งหมด

สำหรับคนที่มีโรคประจำตัว แล้วมีใบแจ้งคำขอเอาประกันให้บริษัทประกันทราบ ซึ่งบริษัทก็จะใช้ข้อมูลเหล่านี้พิจารณาเพื่ออนุมัติ และมีข้อเสนอใหม่ให้ผู้ซื้อประกันพิจารณา เช่น เพิ่มเบี้ยประกัน ยกเว้นโรคบางโรค เลื่อนการรับประกัน ตลอดจนปฏิเสธการรับประกันไปเลยก็เป็นไปได้

ดังนั้นก่อนที่จะซื้อประกันชีวิต เรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญที่บรัทประกันใช้ในการพิจารณา ผู้ซื้อประกันจึงควรตรวจสอบสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนที่จะซื้อ ประกันชีวิต เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง