การสูบบุหรี่ส่งผลต่อเบี้ยประกันในอนาคต


การสูบบุหรี่ส่งผลโดยตรงกับสุขภาพ แล้วแบบนี้จะส่งผลต่อค่าเบี้ยประกันชีวิตด้วยหรือเปล่า?

การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุของการ "เสียชีวิต" อันดับต้นๆ ของประชากรบนโลก ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลก โดยความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ซึ่งในทางประกันภัยมองว่า “สุขภาพของผู้เอาประกัน” เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเบี้ยประกัน เนื่องจากสุขภาพของผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงที่จะแย่ลง มากกว่าสุขภาพของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ ดังนี้

[rabbitads slug=glossary-life]

เนื่องจากสุขภาพของผู้ที่สูบบุหรี่ตกอยู่ในความเสี่ยงมากกว่า ดังนั้น อัตราค่าเบี้ยประกัน ก็จะสูงขึ้นตามความเสี่ยงไปด้วย กล่าวคือ การสูบบุหรี่จะทำให้ค่าเบี้ยประกันสูงกว่าหรือแพงกว่าประกันแบบที่มีสำหรับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่นั่นเอง

ทั้งนี้ ถ้าหากบริษัทประกันตรวจพบว่าผู้เอาประกัน โกหกว่าไม่ได้สูบบุหรี่และ เลือกทำประกัน ที่ไม่ได้คุ้มครองครอบคลุมถึงผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้เอาประกันจะถูกระงับยอดเงินที่ชำระค่าเบี้ยประกัน