การวางแผนทางการเงินของฟรีแลนซ์


อาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน การวางแผนด้านการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น

การวางแผนทางการเงินมีความสำคัญสำหรับคนทุกคน โดยวางแผนได้ตั้งแต่เริ่มทำงานมีรายได้ก็จะดีเพราะจะทำให้เราได้ทราบถึงรายรับรายจ่ายของเราในแต่ละเดือน และเราก็ได้กันเงินไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น การออมเงิน การลงทุน การซื้อประกันชีวิต การซื้อประกันสุขภาพ หรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณ

แม้ว่าการวางแผนทางการเงินจะสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคน แต่เรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยในการวางแผนนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพ เนื่องจากอาชีพบางอย่างก็มีรายได้ที่แน่นอน มั่นคง เช่น ข้าราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชน ในขณะที่อีกหลายอาชีพก็มีรายได้ที่ไม่แน่นอนหรือไม่มั่นคงด้วยเช่นกัน เช่น คนที่มีอาชีพอิสระ ขายประกัน ขายตรงสินค้า รับจ้างทั่วไป เป็นต้น

การวางแผนเรื่องภาษีเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนทางการเงินที่ทุกอาชีพต่างก็ต้องมีการวางแผนด้วย เมื่อทำงานมีรายได้ตามกฎหมายก็จะต้องเสียภาษีเงินได้ให้กับรัฐบาล คนที่ทำงานประจำมีรายได้แน่นอนต้องเสียภาษีเงินได้อยู่แล้วเพราะบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนของเราไปทุกเดือน เมื่อถึงกำหนดเราก็กรอกแบบและยื่นภาษีประจำปี ถึงตอนนั้นก็ค่อยดูว่าเรามีเงินภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่ม หรือมีเงินภาษีที่จะขอคืนได้

คนทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ที่แม้จะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนทุกเดือน แต่รายได้ที่เข้ามาก็ต้องเสียภาษีด้วยเช่นกันเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าฟรีแลนซ์เขาวางแผนเรื่องภาษีกันอย่างไรบ้าง

[rabbitads slug=glossary-life]

จัดรายได้ให้ถูกต้องตามประเภทของเงินได้ตามกฎหมายเรื่องภาษี เพราะเงินได้แต่ละประเภทสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เหมือนกัน ทำให้ผลของภาษีที่ต้องจ่ายนั้นมากน้อยแตกต่างกันไปด้วย เช่น คนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือนักเขียน หักค่าใช้จ่ายตามจริงไม่ได้ต้องหักแบบเหมาจ่ายเท่านั้น ในขณะที่ฟรีแลนซ์ที่รับทำบัญชีหรือรับเหมางาน สามารถเลือกที่จะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือจ่ายจริงก็ได้ โดยให้เลือกว่าแบบไหนหักได้มากกว่า เป็นต้น

วางแผนประหยัดภาษีให้สอดคล้องกับการวางแผนทางการเงินของตัวเอง สำหรับเงินที่จะนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ ไม่ว่าจะเป็น เงินจ่ายค่าประกันชีวิต เงินลงทุนในกองทุน LTF หรือ RMF หรือซื้อประกันบำนาญจะต้องพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการวางแผนทางการเงินหรือรายได้ของฟรีแลนซ์ด้วย จะคิดถึงแต่เรื่องของการประหยัดภาษีอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องดูควบคู่กันไป

จัดสรรเงินสำรองยามฉุกเฉิน ข้อนี้เป็นทั้งการวางแผนทางการเงินและการวางแผนภาษี เพราะเงินสำรองที่ต้องมีไว้ยามฉุกเฉิน เพราะอาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน บางเดือนอาจมีรายได้เข้ามามาก บางเดือนอาจมีรายได้เข้ามาน้อยหรือบางเดือนอาจไม่มีรายได้เข้ามาเลยก็ได้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเรายังเหมือนเดิม เงินสำรองที่ต้องเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเช่นนี้ จึงต้องมีไม่ใช่นำไปลงทุนหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประหยัดภาษีเสียหมด