ความคุ้มครองของการทำประกันชีวิตเป็นอย่างไร?


ถ้าประกันชีวิตไม่ได้คุ้มครองแค่ชีวิต แล้วประกันชีวิตคุ้มครองครอบคลุมถึงอะไรบ้าง?

"การซื้อประกันชีวิต" ของคนในสมัยนี้แน่นอนว่าเพื่อต้องการได้รับความคุ้มครอง ลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต ตลอดจนเป็นการลงทุนเพื่อที่จะได้รับเงินยามชรา ซึ่งประกันชีวิตก็มีด้วยกันหลายประเภท แต่ความคุ้มครองหลักๆ ที่ประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครอง มีดังนี้

ทั้งนี้ การเสียชีวิตก็ยังแบ่งความคุ้มครองไปอีก คือ เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ เสียชีวิตโดยฆ่าตัวตาย เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ซึ่งก็ต้องดูด้วยว่าตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อ อาจมีข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าเบี้ยประกันในกรณีการตายบางกรณีด้วย

หากเป็นการทำ ประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ ที่มีเงินคืนเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด ให้ดำเนินการติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อรับเงินคืน

แจ้งบริษัททราบภายใน 10 วัน และเตรียมหลักฐานเพื่อรับเงินชดเชยตามตกลงในกรมธรรม์ที่ได้ซื้อไว้

ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่า เงื่อนไขความคุ้มครองของแต่ละบริษัทประกันอาจมีความแตกต่างกัน ก่อนที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ควรที่จะอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเสียก่อน เพื่อประโยชน์ที่ผู้ซื้อประกันจะได้รับ

ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีความคุ้มครอง ก็ต้องมีข้อยกเว้นที่จะไม่คุ้มครองในประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันกำหนดหลักๆ ก็จะมีดังนี้

[rabbitads slug=glossary-life]

2.ผู้ซื้อประกันฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี บริษัทจะคืนเบี้ยประกันให้ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายเพื่อหวังเงินประกัน

3.ความตายที่เกิดจากสงคราม ไม่ว่ากฎหมายจะประกาศหรือไม่ประกาศเตือนก็ตาม เนื่องจากในระหว่างเกิดสงครามความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันมีสูงกว่าปกติ โอกาสที่จะตายย่อมมีสูง กรมธรรม์จึงไม่ให้ความคุ้มครอง

4.ความตายที่เกิดจากภัยสงครามกลางเมือง การกบฎ การปฏิวัติหรือรัฐประหาร การจลาจลการนัดหยุดงาน สำหรับภัยจลาจล ถ้าผู้เอาประกันต้องการความคุ้มครองสามารถซื้อเพิ่มได้ด้วยการเสียเบี้ยประกันเพิ่มพิเศษ แต่ผู้ซื้อประกันต้องไม่มีส่วนร่วมในภัยจลาจลนั้น

5.ความตายที่เกิดจากการเดินทาง โดยเป็นการเดินทางอากาศที่ไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์

2.เมื่อสัญญาครบกำหนด บริษัทจะจ่ายเงินและผลประโยชน์ให้ผู้ซื้อประกันภัย

3.หากผู้ซื้อประกันภัยเสียชีวิต ระหว่างที่สัญญาประกันชีวิตมีผลบังคับอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์

แน่นอนว่าเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง และข้อยกเว้นความคุ้มครอง ได้มีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ดังนั้นก่อนที่จะตกลงซื้อกรมธรรม์ ประกันชีวิต เราจำเป็นต้อง อ่านรายละเอียดข้อตกลงต่างๆ ให้ครบถ้วนและเข้าใจเสียก่อน เพื่อที่จะได้ไม่เสียผลประโยชน์ที่จะได้รับภายหลัง