การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ควรทำอย่างไร


การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน : การไถ่ถามกับบริษัทประกันที่เกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยค่าสินไหมทดแทนที่จะได้ต้องเป็นการเรียกร้องที่ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบ