ระยะเวลาในการทำประกันชีวิต


เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่สำคัญในสัญญาประกันชีวิตในเรื่องของระยะเวลา

การทำประกันชีวิตในแต่ละครั้ง เรื่องของระยะเวลา ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจและให้ความสนใจ เพราะ ระยะเวลา คือตัวกำหนดในหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาในการยกเลิกสัญญา ระยะเวลาในการทำประกันชีวิต หรือแม้แต่การขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งนั้น วันนี้เราเลยมีข้อสรุปง่ายๆเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่สำคัญในสัญญาประกันชีวิตที่เกี่ยวกับระยะเวลามาฝากทุกๆคนกัน

เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่สำคัญในสัญญาประกันชีวิตในเรื่องของระยะเวลา

การแถลงข้อความ (Representation)

  • มีการกำหนดให้ใบคำขอเอาประกันชีวิต และใบแถลงสุขภาพ ซึ่งแนบติดกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นสัญญาประกันภัย
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 กำหนดไว้ว่า “ ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีสัญญาประกันชีวิต บุคคลนั้น การใช้เงินย่อมอาศัยการทรงชีพหรือมรณะชองเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้วละเว้นเสีย ได้เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้ว แถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซร้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ”

[rabbitads slug=glossary-life]

ระยะเวลาบอกล้างสัญญา (Incontestible Period)

  • ในสัญญาประกันชีวิตทั่วไป กำหนดให้ระยะเวลาบอกล้างสัญญาเป็น 2 ปี นับแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ หรือ 1 เดือนนับแต่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้
  • ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคสอง ได้กำหนดระยะเวลาบอกล้างสัญญา เนื่องจากการแถลงข้อความเป็นเท็จ และการปกปิดความจริง ไว้เป็น 5 ปี นับแต่วันทำสัญญา หรือ 1 เดือน นับแต่ผู้รับประกันภัยทราบข้อมูล อันจะบอกล้างได้
  • กรณีที่เป็นคุณกับประชาชน อาจใช้ข้อน้อยหรือมากกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

ระยะเวลาพิจารณาเอาประกันชีวิต (Free Look Period) - กรมธรรม์ประกันชีวิตปกติ 15 วัน - Tele Marketing 30 วัน

ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) - ประกันสุขภาพ 30 วัน - อุตสาหกรรม 180 วัน (6 เดือน)

ระยะเวลาผ่อนผัน (Grace Period) - ประเภทสามัญ 30 วัน หรือ 31 วัน - ประเภทอุตสาหกรรม 60 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

  • ต้องขอต่อภายใน 5 ปีนับจากวันที่ขาดอายุ
  • ผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
  • กรณีผู้เอาประกันภัย เลือกวิธีเวนคืนเป็นเงินสดไปแล้ว ไม่สามารถขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้