ระยะเวลาในการทำประกันชีวิต


เงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่สำคัญในสัญญาประกันชีวิตในเรื่องของระยะเวลา