การแบ่งลักษณะของประกันชีวิต


ลักษณะของประกันชีวิตรูปแบบต่างๆที่เป็นที่นิยม

ประกันชีวิต กลายเป็นเทรนด์ฮิตสำหรับผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินอย่างดีเยี่ยม ด้วยจุดเด่นของระบบประกันที่เปรียบเสมือนตัวช่วยในการถัวเฉลี่ยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะคนเดียวหรือหลายคนก็ตาม ที่สำคัญยังมีหลากหลายบริษัทให้ได้เลือกซื้อประกัน ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกโกงและถูกทอดทิ้งไม่มีผู้รับผิดชอบ ด้วยระบบนี้จะมีบริษัทเจ้าหน้าที่ผู้รับประกันภัย คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการทำหน้าที่คอยเก็บเบี้ยประกันเพื่อกระจายความเสี่ยงระหว่างผู้เอาประกันทั้งหมดในระบบ

คอยให้ความช่วยเหลือผู้ที่ซื้อประกันที่ประสบอุบัติเหตุ โดยการจ่ายเงินชดเชยและชดใช้ให้ตามสัญญา

ประกันชีวิตจะทำการเก็บค่าเบี้ยประกันของผู้ทำประกันนำมาสะสมเอาไว้เป็นเงินกองกลาง เพื่อที่คอยช่วยเหลือ เมื่อมีผู้เอาประกันเกิดประสบปัญหาได้รับความเสียหาย ชีวิตหรือทรัพย์สิน จากเหตุการณ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและผู้เอาประกัน ซึ่งในส่วนของแบบประกัน ก็แบ่งตามลักษณะได้ดังนี้

มีจุดเด่นตรงที่ในสัญญาประกันบริษัทจะทำการตกลง ถึงขอบเขตของการจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์หากมีการเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา

ซึ่งจะมีทั้ง 1 ปี ไปจนถึง 20 ปี หรืออาจจะมากกว่านั้นก็มีเหมือนกัน

[rabbitads slug=glossary-life]

ซึ่งสัญญาประกันแบบนี้ยังคงมีลักษณะเด่นอีกเรื่องคือจะให้ความคุ้มครอง ดูแล ในเรื่องของการเสี่ยงภัยจากการเสียชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จะไม่มีการสะสมทรัพย์โดยรวม หากสังเกตประกันแบบนี้มีลักษณะเดียวกับพวกสัญญาประกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติทั้งหลายที่หากไม่เกิดเหตุการณ์สูญเสียใด ๆ ตามสัญญา

เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วจะไม่มีการคือเงินให้แก่ผู้เอาประกัน

ลักษณะของประกันตลอดชีวิตมีจุดเด่นตรงที่ มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา โดยการที่บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ในประกันให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามสัญญา หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยจะไม่มีข้อแม้ หากเสียชีวิตเมื่อใด บริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์แน่นอน

มีจุดเด่นและมีแรงดึงดูดใจให้หลายคนสนใจที่จะทำประกันประเภทนี้ เพราะข้อตกลงที่ว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ ให้แก่ผู้รับประโยชน์แน่นอน หากผู้เอาประกันภัยเกิดเสียชีวิตขึ้นมาในช่วงระยะเวลาที่กำหนดหรือจะทำการ จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา

มีจุดเด่นที่ทำให้ผู้ซื้อประกัน รู้สึกคุ้มค่าอยากที่จะทำประกันชีวิตประเภทนี้ ด้วยข้อตกลงที่บริษัทจะจ่ายเงินก้อนคืนในจำนวนหนึ่งเป็นประจำหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา

ส่วนใหญ่หลายบริษัทจะจ่ายเงินได้เป็นประจำทุกปี จนกว่าจะครบสัญญา