หน้าที่ในการชำระค่าเบี้ยประกันภัย


หน้าที่ของผู้เอากรมธรรม์ที่จะต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันภัยเพื่อที่จะทำให้กรมธรรม์นั้นๆ เดินทางต่อ