ขั้นตอนของการทำประกันชีวิต ทำกันอย่างไร


เมื่อคุณจะต้องทำอย่างไร ถ้าหากต้องการประกันชีวิต

เมื่อสนใจใน การทำประกันชีวิต หรือได้รับการเสนอขายประกันแล้ว ควรมีขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองที่ดี ปลอดภัยและเชื่อมั่นในการ บริการที่ดีนั้นมีขั้นตอนในการดำเนินการอย่างรอบคอบ ตั้งแต่เริ่มติดต่อ ตัวแทนขายประกัน ดังนี้

หากพบความไม่สอดคล้อง ต้องรีบแจ้งบริษัทประกันเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ให้ถูกต้องทันที

[rabbitads slug=glossary-life]

หากลูกค้าต้องการให้ได้สัญญาประกันชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการ ลูกค้าควรตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารในขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามที่ต้องการ เมื่อตัดสินใจทำประกันชีวิต

ควรพิจารณาขั้นตอน การชำระเบี้ยประกัน เอาไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่รับชำระเงิน เฉพาะธนาคารตัวแทนที่กำหนด ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือชำระผ่านตู้ ATM หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้หรือไม่

เพราะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ทำประกันเอง นอกจากนี้ควรดูรายละเอียดความยืดหยุ่นในการชำระ ซึ่งสำคัญมากในกรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นทางการเงิน จนไม่สามารถชำระเบี้ยประกันได้ตามที่กำหนด

ซึ่งบางสัญญาประกันก็จะยืดหยุ่นโดยเปลี่ยนระยะเวลาชำระหรือผ่อนชำระเบี้ยได้ อันจะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับลูกค้าโดย ไม่เสียผลประโยชน์ตามสัญญา ของกรมธรรม์อีกด้วย

ข้อสำคัญที่ผู้ทำประกันควรทราบ คือถ้าหากทำสัญญาประกันแล้วพบเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่กำหนด ลูกค้าสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาประกัน โดยจะได้รับเบี้ยประกันที่จ่ายคืนไปครบถ้วนและเสียค่าทำสัญญาเพียง 500 บาท เท่านั้น

เราจะเห็นได้ว่ารายละเอียดในการทำสัญญาประกันนั้นมีรายละเอียดมากมาย ซึ่งผู้สนใจทำประกันควรให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือกตัวแทนประกัน

การอ่านสัญญาประกันอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามต้องการและไม่ต้องเสียรู้คนไม่ซื่ออีกด้วย