เทคนิคการขอคืนภาษี


เทคนิคการยื่นภาษีเพื่อให้การขอคืนภาษีของเราเป็นไปอย่างรวดเร็ว

การขอคืนภาษีจะเกิดขึ้นกับกับคนที่ทำงานประจำกับบริษัทที่ทุกเดือนบริษัทจะทำการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากเงินเดือนของเราไว้ก่อนและเมื่อถึงกำหนดตอนครบปี ผู้มีรายได้ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้กับทางสรรพากรในช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี เมื่อถึงตอนนั้นหลังจากคิดคำนวณค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ แล้ว เงินภาษีที่บริษัทหัก ณ ที่จ่ายๆ ให้กับสรรพากรไปก่อนอาจจะมากกว่าเงินภาษีที่เราจะต้องเสียก็ได้ ขั้นตอนของการขอคืนภาษีจึงต้องเกิดขึ้น

เมื่อกรอกแบบแสดงรายการเพื่อยื่นเสียภาษีกับสรรพากรประจำปีนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ ต้องจ่ายภาษีเพิ่มกับต้องขอคืนภาษี หากต้องจ่ายภาษีเพิ่มเราก็ยื่นแบบพร้อมกับจ่ายภาษีเพิ่มภายในระยะเวลาที่สรรพากรกำหนดอย่าให้เกินวันสุดท้าย มิเช่นนั้นอาจต้องมีดอกเบี้ย ค่าปรับหรือเงินเพิ่มได้

ส่วนกรณีที่เป็นการขอคืนภาษีคืนนั้น เรามีเทคนิคดังต่อไปนี้เพื่อให้ขั้นตอนในการขอภาษีคืนของเราเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

[rabbitads slug=glossary-life]

หากมีการวางแผนที่ดีและเตรียมเอกสารต่างๆ ให้พร้อม ก็รับรองได้ว่าการขอคืนภาษีของเราจะไม่ใช่เรื่องยากเลย อีกทั้งในปัจจุบันยังสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมาก