ข้อแตกต่างของประกันชีวิตกับประกันวินาศภัย


ธุรกิจประกันในประเทศเราแบ่งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน ความหมายคืออะไร แตกต่างตรงไหนอย่างไร?