ข้อแตกต่างของประกันชีวิตกับประกันวินาศภัย


ธุรกิจประกันในประเทศเราแบ่งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน ความหมายคืออะไร แตกต่างตรงไหนอย่างไร?

ตั้งแต่กฎหมายแบ่งแยกการทำประกันวินาศภัยและประกันชีวิตออกจากกัน ตาม พ.ร.บ. สำหรับธุรกิจประกันภัยทั้งสองชนิด โดยกำหนดชัดเจนว่า หนึ่งบริษัทประกัน สามารถเลือกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (แต่หากเป็นสองบริษัท ก็สามารถทำได้) โดยทั้งสองชนิดนี้แม้จะเป็นประกันเหมือนกัน แต่รูปแบบการขายและความเข้าใจแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ยกตัวอย่างเช่น ประกันรถยนต์จะจ่ายสูงสุดให้เมื่อรถยนต์เสียหายหนักเกินค่าซ่อมแซม ประกันสุขภาพจะจ่ายให้สูงสุดตามวงเงินที่กำหนด ซึ่งเป็นวงเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาล ในขณะที่ค่าตอบแทนสูงสุดของประกันชีวิตจะได้รับเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิต ซึ่งหมายความว่าคนทำจะไม่ได้รับผลตอบแทนส่วนนั้นอย่างแน่นอน

[rabbitads slug=glossary-life]

จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สนใจจะทำ เพราะตนเองจะไม่ได้รับผลประโยชน์ เนื่องจากจุดประสงค์ของ การทำประกันชีวิต ไม่ใช่การทำเพื่อตัวเองซะทั้งหมด เป็นการทำให้คนอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรัก หรือคนที่เราต้องดูแลเป็นต้น ในขณะที่ประกันวินาศภัยทำเพื่อรองรับความเสี่ยงของผู้ทำเท่านั้น

ปัจจุบันประกันชีวิตมีตัวเลือกข้อเสนอเพิ่มขึ้น แม้จะเป็นประกันสำหรับชีวิตเหมือนกัน แต่มีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน โดยแต่ละผลิตภัณฑ์จะค่อนข้างชัดเจนว่าจะได้ผลประโยชน์ก่อนเสียชีวิตอย่างไรบ้าง ซึ่งตอบโจทย์สำหรับผู้บริโภคมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น

เนื่องจากประกันชีวิตเป็นการลงทุนเพื่อผู้อื่น(เป็นหลัก) ทำให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนการทำประกันรูปแบบนี้ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตัดปัญหาการเงินในครัวเรือน ซึ่งส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างแน่นอน จึงมีข้อเสนอ การลดหย่อนภาษีเมื่อทำประกันชีวิต เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทย ทำประกันชีวิต

แต่การ เลือกทำประกันชีวิต ก็ใช่ว่าอยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ เพราะคุณจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดของประกันชีวิตประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุก