มาทำความรู้จักประเภทของประกันชีวิตกัน


ประกันชีวิตมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

รูปแบบของประกันชีวิตในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายประเภทมาก ไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะมีประกันชีวิตอยู่เพียงแค่ 2 แบบเท่านั้น คือ แบบคุ้มครองตลอดชีพกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ แต่ประเภทของประกันชีวิตตอนนี้ยังได้ขยายครอบคลุมไปถึงเรื่องของการลงทุนและเงินบำนาญหลังเกษียณด้วย

การที่ประเภทของประกันชีวิตมีความหลากหลายมากขึ้น ก็เพื่อตอบสนองความต้องการใน การทำประกันชีวิต ของลูกค้าที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ลูกค้าบางคนไม่ได้ต้องการทำประกันชีวิตแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อมีรูปแบบของประกันชีวิตที่พ่วงการลงทุน ประกันชีวิตที่พ่วงการสะสมทรัพย์หรือประกันชีวิตที่เป็นบำนาญหลังเกษียณให้ด้วย ก็ทำให้การทำประกันชีวิตนั้นดูน่าสนใจขึ้นมาก

สำหรับประเภทของประกันชีวิตนั้น ก็มีอยู่ 4 แบบด้วยกัน ดังนี้

แบบชั่วระยะเวลา เป็นรูปแบบของประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากผู้เอาประกันเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาที่เอาประกันนั้น ก็จะได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันตามวงเงินที่เอาประกัน

แบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในระยะยาว ผู้ที่เลือกทำประกันแบบตลอดชีพนี้ มักทำเพื่อให้เงินชดเชยตกเป็นของทายาทหากตนเองต้องเสียชีวิต เหมาะกับหัวหน้าครอบครัวที่ทำงานคนเดียวหรือผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงอันตราย การทำประกันแบบตลอดชีพจะเป็นการซื้อประกันแบบจ่ายทิ้งแบบปีต่อปี จะไม่มีเงินสะสม แต่ความคุ้มครองต่อค่าเบี้ยประกันที่จ่ายจะสูงกว่าแบบสะสมทรัพย์

[rabbitads slug=glossary-life]

แบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองหากเสียชีวิตก่อนถึงกำหนดครบตามสัญญากรมธรรม์ แต่ถ้าไม่เสียชีวิตเมื่อครบกำหนดตามสัญญากรมธรรม์ก็จะได้รับเงินคืนพร้อมผลตอบแทน ประกันแบบสะสมทรัพย์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามระยะเวลาที่กำหนด โดยในระยะเวลานั้นมีความคุ้มครองประกันชีวิตด้วย

แบบบำนาญ เป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและคุ้มครองรายได้หลังเกษียณ เพื่อให้อุ่นใจว่าจะมีเงินใช้เมื่อแก่เฒ่า หลังจากจ่ายค่าเบี้ยประกันตามกำหนดครบ เมื่อถึงอายุ 60 ปีหลังเกษียณ บริษัทประกันจะจ่ายเงินบำนาญเป็นรายเดือนคืนให้กับผู้เอาประกันเพื่อเป็นรายได้ไว้ใช้จนกว่าจะเสียชีวิต โดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตไว้ด้วย

นอกจากประเภทของประกันชีวิตจะแบ่งตามความคุ้มครองแบบที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประกันชีวิตยังแบ่งออกเป็นแบบที่มีการจ่ายเงินปันผลและไม่มีการจ่ายเงินปันผลด้วย หากผู้เอาประกันต้องการให้มีเงินสดคืนระหว่างทางก่อนจะถึงกำหนดสัญญา ก็สามารถเลือกทำประกันชีวิตแบบที่มีการจ่ายเงินปันผลคืนได้นี้เช่นกัน

ประเภทของประกันชีวิตยังแบ่งออกเป็น แบบสามัญ แบบอุตสาหกรรมและแบบกลุ่ม

ประกันชีวิตแบบสามัญ เหมาะกับลูกค้าที่มีฐานะอยู่ในระดับตั้งแต่ปานกลางขึ้นไป เพราะวงเงินเอาประกันภัยและค่าเบี้ยประกันจะสูง การชำระค่าเบี้ยประกันจะเป็นรายปี

ประกันชีวิตแบบอุตสาหกรรม เหมาะกับผู้ที่มีรายได้น้อย วงเงินเอาประกันภัยและค่าเบี้ยน้อย การชำระเบี้ยประกันจะเป็นรายเดือน มักมีการประกันอุบัติเหตุรวมอยู่ด้วย

ประกันชีวิตแบบกลุ่ม เหมาะกับนายจ้างที่ต้องการเลือกทำประกันชีวิตให้กับลูกจ้างเพื่อเป็นสวัสดิการ ประกันแบบกลุ่มจะคุ้มครองเป็นกลุ่มตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ซึ่งประกันชีวิตแบบกลุ่มนี้ก็มีทั้งแบบที่นายจ้างเป็นฝ่ายชำระค่าเบี้ยเองทั้งหมดหรือทั้งนายจ้างและลูกจ้างช่วยกันจ่าย เป็นต้น