Universal Life ประกันชีวิตที่พ่วงมากับการลงทุน


อะไรคือประกันชีวิตแบบ Universal Life? เหมาะกับใคร?

ปัจจุบันรูปแบบของประกันชีวิตมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เหตุผลก็คือเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มีเหตุผลในการซื้อประกันชีวิตที่แตกต่างกันไป เช่น บางคนเน้นเรื่องประกันชีวิตเพียงอย่างเดียว บางคนอยากทำประกันชีวิตควบคู่ไปกับการออมเงิน

ส่วนบางคนก็อยากได้**ประกันชีวิตที่มีการลงทุนด้วย** เป็นต้น นี่จึงเป็นที่มาของประกันชีวิตหลากรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบ Unit Link หรือแบบ Universal Life

วันนี้เราจะมาเน้นคุยกันเรื่องประกันชีวิตแบบ Universal Life กันว่ามีรายละเอียดอย่างไรและใครที่เหมาะกับการซื้อประกันแบบนี้ ประกันชีวิตแบบ Universal Life นั้น เป็นการประกันชีวิตในรูปแบบหนึ่งที่พ่วงการลงทุนไปพร้อมกับการทำประกันชีวิต ด้วย

ค่าเบี้ยประกัน ที่จ่ายจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นค่าเบี้ยคุ้มครองชีวิต อีกส่วนจะเป็นส่วนที่บริษัทประกันจะนำไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนมาให้กับผู้เอาประกัน

เช่น การันตีผลตอบแทนไว้ที่ 1.5% หากการลงทุนในปีนั้นไม่ถึง 1.5% บริษัทประกันก็จะจ่ายให้ที่ 1.5% แต่ถ้าผลตอบแทนการลงทุนปีใดที่เกินกว่า 1.5% ก็จะจ่ายให้เท่ากับผลตอบแทนที่ทำได้จริง

[rabbitads slug=glossary-life]

ประกันชีวิตแบบ Universal Life ที่เป็นชำระค่าเบี้ยเป็นรายงวดหรือแบบที่มีความคุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี ยังมีความยืดหยุ่นมากกว่าประกันแบบสะสมทรัพย์ตรงที่ผู้เอาประกันสามารถเลือกถอนเงินตามมูลค่าได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องรอจนถึงกำหนดครบตามสัญญากรมธรรม์

แต่หากรอจนถึงครบตามกำหนดสัญญาก็ไม่มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน

โดยสรุปก็คือประกันชีวิตแบบ Universal Life นั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อประกันชีวิตควบคู่ไปกับการลงทุนที่ไม่เสี่ยงมาก จนเกินไปมีการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ ทำให้โอกาสในการได้รับผลตอบแทนนั้นมีความแน่นอนมากกว่า นอกจากนั้นประกันชีวิตแบบ Universal Life ยังเหมือนกับประกันสะสมทรัพย์ คือ ผู้เอาประกัน สามารถนำค่าเบี้ยประกันรายปีที่จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ เต็มจำนวน

แต่ถ้าเป็นประกันแบบ Unit Link เงินส่วนที่จะนำไปหักลดหย่อนภาษีได้จะเป็นเฉพาะที่เป็นค่าทำประกันชีวิตเท่านั้น ส่วนที่เป็นเงินนำไปลงทุนจะไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้