ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต


ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต คือสิ่งที่เราควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อประกันชีวิต

“การประกันชีวิต” เป็นการประกันภัยที่มอบคุ้มครองแก่ผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และสูญเสียรายได้ในยามชรา

โดยผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยทาง บริษัทประกันภัยชีวิต จะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายแก่ผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยชีวิตมีหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีข้อเสนอ ลักษณะความคุ้มครอง และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อประกันชีวิต

แม้กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีข้อเสนอที่ให้ความคุ้มค่าแก่ผู้ซื้อประกันภัย แต่ก็มีข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต ที่ไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อประกันด้วย

ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยชีวิต คืออะไร?

ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันชีวิต คือ เงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นสำหรับ กรมธรรม์ประกันภัยชีวิต ที่บริษัทประกันภัยชีวิตไม่ให้ความคุ้มครอง ทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ทำประกัน ครอบครัวผู้ทำประกันภัย หรือการมอบเงินค่าสินไหมทดแทน หรือการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัย ในทุกๆ กรณีที่เป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทประกันภัยเป็นผู้กำหนด

ซึ่งข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยชีวิตแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันออกไป โดยข้อยกเว้นการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิต จากสาเหตุการตายดังนี้

1.ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันตาย

ถือเป็นข้อยกเว้นการจ่ายเงินเอาประกันภัยตามกฎหมาย เพราะบุคคลจะรับประโยชน์จากการทำความผิดของตนไม่ได้ แต่ถ้ามีผู้รับประโยชน์มากกว่า 1 คน และไม่มีส่วนร่วมในการฆ่าผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ไม่มีส่วนในการฆ่าผู้เอาประกันภัยตามส่วน

2.ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย ภายใน 1 ปี

โดยนับจาก วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย ความตายที่เกิดจากสาเหตุข้างต้น บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิต แต่จะคืนเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น

3.การปกปิดข้อความจริงและแถลงข้อความเท็จ

การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการพิจารณารับประกันชีวิต บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยการบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย

4.ผู้เอาประกัน ขาดการชำระค่าเบี้ยประกันเกินระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน

ส่งผลให้กรมธรรม์ขาดอายุ ไม่มีความคุ้มครอง ความตายที่เกิดจากสาเหตุข้างต้นข้อ 2 และ 3 ดังกล่าว บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิตที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น

5.ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในกรณีอื่นๆ

อันได้แก่ การเสียชีวิตที่เกิดจากสงคราม, การกบฏ, การปฏิวัติหรือรัฐประหาร, การจลาจล (โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วมในภัยจลาจล) รวมถึงการเสียชีวิตจากการเดินทางอากาศที่ไม่ใช่เครื่องบินพาณิชย์

ดังนั้นผู้ซื้อประกันภัยควรศึกษาข้อเสนอ ลักษณะความคุ้มครอง และผลประโยชน์ต่างๆ รวมถึงข้อยกเว้นของ กรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อกรมธรรม์ด้วย เพื่อที่ผู้ซื้อประกันภัยและผู้เอาประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าที่สุด และไม่เสียผลประโยชน์ในการทำประกันภัยชีวิต