ประกันชีวิต คืออะไร


ประกันชีวิตคืออะไร : เอกสารความคุ้มครองฉบับหนึ่งที่จะกระจายความเสี่ยงแก่ชีวิตของผู้ถือประกัน โดยจะครอบคลุมมากเท่าใดอยู่ที่ผู้ถือประกันเลือกใช้บริการฉบับนั้นๆ