ประกันชีวิต คืออะไร


ประกันชีวิตคืออะไร : เอกสารความคุ้มครองฉบับหนึ่งที่จะกระจายความเสี่ยงแก่ชีวิตของผู้ถือประกัน โดยจะครอบคลุมมากเท่าใดอยู่ที่ผู้ถือประกันเลือกใช้บริการฉบับนั้นๆ

ประกันชีวิต คือการกระจายความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วิธีหนึ่ง หลายคนอาจใช้วิธีระมัดระวังตัวให้ปลอดภัยจากอันตราย แต่ประกันชีวิตมีความครอบคลุมมากกว่าเครื่องรางของขลังประจำกาย เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมา แล้วมีประกันชีวิตติดตัวไว้อย่างน้อยก็จะช่วยออกค่ารักษาพยาบาล เข้าใจง่ายๆ ก็คือไม่ต้องออกเงินเอง

ซึ่งเปรียบเสมือสัญญาระหว่างบริษัทประกัน และผู้เอาประกันที่มีข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันและระบุลงในสัญญา สามารถซื้อผ่านนายหน้าประกันชีวิตได้ หน้าที่ที่สำคัญของผู้เอาประกันคือต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย หากผู้เอาประกันมีชีวิตยืนยาวและอายุของประกันชีวิตหมดลง จะได้เงินเอาประกันภัย หรือสินไหมทดแทนคืน หากเสียชีวิตก็ได้เงินคือตามจำนวนที่เอาประกันไว้ โดยผู้รับผลประโยชน์ที่ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์จะได้รับเงินจำนวนนั้นไป

[rabbitads slug=glossary-life]

เหตุผลหลักของการมีประกันชีวิตคือเป็นหลักประกันทางการเงินของครอบครัว ลดภาษี ซ้ำยังช่วยเป็นทุนสำรองจ่ายให้กับการรักษาค่าพยาบาล หรือเป็นเงินบำนาญที่เก็บไว้ใช้ในยามเกียษณตัวไปก็ยังได้ หรือเรื่องเศร้าที่สุดคือใช้เป็นทุนในการจัดงานศพเมื่อถึงแก่กรรม

ประกันชีวิตที่หลายคนให้ความสนใจคือ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นการออมเงินและได้การคุ้มครองชีวิตไปในตัว ถ้ามีชีวิตครบกำหนดของสัญญาก็จะได้เงินคืน แต่ถ้าถึงแก่กรรมก็จะได้เงินเหมือนกัน เป็นประกันชีวิตที่ดีสำหรับคนที่อยากออมเงิน

หรือประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ หรือประกันบำนาญ โดยเป็นเงินที่ได้เป็นรายเดือน ได้เรื่อยๆ เหมือนเงินเดือนบำนาญของข้าราชการ เหมาะสำหรับวัยที่กำลังจะเกษียณอยากมีเงินไว้ใช้บั้นปลายชีวิต หรือเป็นมรดกทิ้งไว้ให้ลูกหลานก็ยังได้ จริงๆ แล้วประกันชีวิตมีข้อดีข้อเสียปะปนกันไปให้ขบคิด แต่ถ้ามีประกันชีวิตติดตัวไว้อย่างที่บอกไปข้างต้น ก็จะมีการกระจายความเสี่ยงเกิดขึ้นให้กับตัวเอง