รู้ลึกกับประกันชีวิตลดหย่อนภาษี


ซื้อประกันชีวิตก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่คนใช้ในการประหยัดภาษี

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสำหรับหลายคนที่เลือกซื้อประกันชีวิต เพราะต้องการที่จะนำเงินค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเมื่อถึงเวลาต้องคำนวณยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

มนุษย์เงินเดือนหรือคนที่ทำงานประจำเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหลักให้กับรัฐบาล เงินเดือนหรือรายได้ที่เราได้รับมาทุกเดือนก่อนจะถึงมือเราจะต้องถูกบริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อถึงเวลาต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ก็เป็นเวลาที่แต่ละคนจะต้องมาคิดคำนวณภาษีที่หักไว้ กับภาษีที่เราจะต้องจ่ายจริง โดยก่อนถึงขั้นตอนนี้ทุกคนก็จะพยายามเสาะแสวงหาทุกวิถีทางที่จะหาทางลดหรือประหยัดภาษีที่ต้องจ่ายให้ได้มากที่สุด การซื้อประกันชีวิตจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่หลายคนเลือกใช้เพื่อประหยัดภาษีที่จะต้องจ่าย

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีนี้ เดิมทีประกันชีวิตสามารถนำมาหักลดหย่อนได้เพียง 50,000 บาท และเพิ่มมาเป็น 100,000 บาท ในปัจจุบัน** นอกจากนี้ยังมีประกันแบบบำนาญที่ให้นำมาลดหย่อนได้ต่างหากอีกร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งก็ถือว่าช่วยให้คนทำงานประจำนั้นมีช่องทางในการประหยัดภาษีได้มากเลยทีเดียว

สิ่งหนึ่งที่ควรรู้ก่อนตัดินใจ ซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คือ การซื้อประกันชีวิตถือเป็นการลงทุนในระยะยาว และผู้เอาประกันไม่สามารถนำเงินที่เป็นผลตอบแทน (เงินเอาประกัน) ออกมาใช้ก่อนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็มีสภาพคล่องต่ำด้วยเช่นกัน เงินที่จะใช้ซื้อประกันชีวิตจึงควรเป็นเงินเย็นมากพอที่เราจะไม่ต้องการนำมาใช้ก่อนระยะเวลาที่จะครบกำหนดตามสัญญา เพื่อให้เราได้รับเงินคืนพร้อมกับผลตอบแทนตามที่เราคาดหวังไว้ด้วย

[rabbitads slug=glossary-life]

ที่ต้องเน้นเรื่องนี้ก่อนก็เพราะมีหลายคนที่ตัดสินใจซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษีเพียงเพื่อต้องการประหยัดภาษีให้มากที่สุด แต่เมื่อถึงเวลากลับต้องการใช้เงินเมื่อต้องยกเลิกกรมธรรม์ก็จะได้รับเงินคืนน้อยแถม หากระยะเวลาประกันไม่ถึง 10 ปี ก็ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ อีกทั้งอาจจะต้องนำเงินกลับมาคำนวณจ่ายภาษีใหม่ด้วย

สำหรับประกันชีวิตลดหย่อนภาษีในปัจจุบันนั้นก็จะมี 2 ส่วนด้วยกัน คือ

เบี้ยประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และเงินปันผลคืนต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตจ่ายทั้งปี สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่รวมค่าเบี้ยประกันสุขภาพหรืออุบัติเหตุที่คุ้มครองเป็นรายปี

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจ่ายเงินบำนาญคืนเมื่อผู้เอาประกันมีอายุครบ 55 ปีขึ้นไป สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน และต้องไม่เกิน 200,000 บาท อีกทั้งค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญนี้เมื่อรวมกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, เงินลงทุนในกองทุน RMF และเงินลงทุนในกองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ควรเลือกวางแผนการซื้อประกันชีวิตให้ตรงกับเป้าหมาย เช่น เพื่อออมเงิน เพื่อเป็นเงินบำนาญ หรือเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เพราะต้องอย่าลืมว่าการซื้อประกันชีวิตเป็นการลงทุนในระยะยาวและมีสภาพคล่องไม่มากเท่ากับการลงทุนแบบอื่นๆ ด้วย จำนวนเงินที่เลือกซื้อประกันชีวิตก็ควรให้พอประมาณเหมาะสม สามารถส่งค่าเบี้ยประกันได้ตามสัญญาโดยไม่ติดขัด ไม่ควรคิดแต่เรื่องต้องการประหยัดภาษีให้มากที่สุดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น