ทำความเข้าใจ ทุนประกันชีวิต


ทุนประกันชีวิต : บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกัน ไม่ว่าจะเสียชีวิต หรืออยู่ครบกำหนดสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย