ทำความรู้จัก กรมธรรม์ประกันชีวิต


กรมธรรม์ประกันชีวิตคืออะไร นี่คือความหมายและความสำคัญ

กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นส่วนสำคัญในการเลือกทำประกัน มีลักษณะเป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดข้อตกลงและสัญญา รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายและรับผลตอบแทน โดยบริษัทประกันจะมอบให้แก่ผู้เอาประกันเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำประกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เอาประกันเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนและเรียกรับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน หากมีการเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้าย เพื่อให้บริษัทประกันจ่ายค่าเสียหาย จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกัน โดยมีจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ ตามใบกรมธรรม์

กรมธรรม์ประกันชีวิต ก่อนการซื้อประกัน ภายในกรมธรรม์ที่ทางบริษัทประกันจะใช้เสนอขายให้กับผู้เอาประกันนั้น สิ่งสำคัญจะต้องเป็นข้อมูลที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบเอาไว้แล้ว

เพื่อความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายหากพบว่าข้อมูลภายในกรมธรรม์นั้น เนื้อหาต่างไปจากที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ ผู้เอาประกันจะสามารถใช้ในการร้องเรียนขอความรับผิดชอบจากบริษัทประกันได้

เมื่อผู้เอาประกันทำการตกลง รับทราบเงื่อนไขของข้อสัญญาเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทประกันจะมอบกรมธรรม์ จากนั้น ผู้เอาประกันจะมีหน้าที่การจ่ายค่าตอบแทนหรือที่เรียกกันว่าจ่ายค่าเบี้ยประกัน

โดยจะจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับประกัน ตามจำนวนเงินและเวลาที่กำหนดในสัญญากรมธรรม์

หากผู้รับประกันเกิดได้รับอุบัติเหตุ บาดเจ็บสาหัสหรือเกิดสูญเสียทรัพย์สิน หรือเกิดเสียชีวิตขึ้นมา บริษัทประกันจะรีบดำเนินขั้นตอนแรก คือ การวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออกมา

[rabbitads slug=glossary-life]

เปรียบเทียบกับเงื่อนไข สัญญากรมธรรม์และจากนั้นจะทำการเปิดเผยตัวเลขที่จะชดเชยให้กับผู้เอาประกันออกมา ในกรณีที่เสียชีวิตก็จะจ่ายมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามจำนวนเงินที่เป็นไปภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการประกันภัย พ.ศ. 2535 ที่บ่งบอกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิต คือเอกสารที่ผู้รับประกันจะต้องทำการออกให้ผู้เอาประกันถือไว้เพื่อเป็นหลักฐาน นั่นเอง ในส่วนของเรื่องการพิจารณาคำขอเอาประกันจากทางบริษัทประกัน หากผู้เอาประกันปรากฏมีลักษณะทางมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ดังที่ระบุเอาไว้ในสัญญาจะถือว่าหลังจากทำสัญญากัน ความคุ้มครองต่างๆ ตามเงื่อนไขก็จะเกิดขึ้นทันที

แต่หากผู้เอาประกัน ไม่มีลักษณะทางมาตรฐานที่เหมาะสม บริษัทประกันอาจจะพิจารณาก่อนหรือทำการปฏิเสธไม่รับทำประกันให้ได้โดยไม่มีข้อแม้เช่นกัน

กรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อเริ่มต้นการคุ้มครองแล้ว บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงของผู้เอาประกันโดยสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าเอกสารกรมธรรม์ยังออกไม่เสร็จก็ตาม ผู้เอาประกันควรให้ความสำคัญในตารางกรมธรรม์ที่ประกอบไปด้วย

ส่วนสำคัญของสัญญาประกันภัยที่ได้มีการตกลงกันเอาไว้เป็นส่วนที่ผู้เอาประกันควรจะเน้นอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วน ให้เข้าใจในเรื่องของความคุ้มครองที่จะได้รับเสียก่อนว่าเป็นไปอย่างที่ต้องการแล้วหรือไม่ เมื่อแน่ใจแล้วค่อยทำการลงลายมือชื่อยินยอมเป็นผู้ถือกรมธรรม์