ทำความรู้จัก ประกันชีวิตตลอดชีพ ที่นี่!


เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตตลอดชีพ

คือ**ประกันชีวิต**ที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลง **บริษัทประกันชีวิต**ก็จะทำการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ได้ทำสัญญากับผู้เอาประกันไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับจุนเจือบุคคลที่อยู่ในความอุปการะเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายและค่าทำศพเพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนที่อยู่ด้านหลัง

ประโยชน์

บริษัทประกันจะ**จ่ายเงินชดเชย**เต็มจำนวนตามที่ได้ทำสัญญากับผู้เอาประกันไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ทันทีหลังผู้เอาประกันเสียชีวิตลง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ติดต่อ บริษัทประกันชีวิตได้โดยตรงหรือผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย

2.เลือกแบบประกันชีวิต ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ

3.เลือกวงเงิน ที่ต้องการโดยพิจารณาจากรายได้ประจำที่ได้รับและความสามารถในการ**ส่งเบี้ยประกัน**

4.กรอกข้อมูล ส่วนตัวในแบบคำขอเอาประกันชีวิตด้วยความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติการรักษาพยาบาลและสุขภาพเพราะการปิดบังในสาระสำคัญเหล่านี้จะเป็นเหตุให้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

5.ตรวจสอบความถูกต้อง ในกรณีที่ให้ตัวแทนประกันกรอกรายละเอียดให้ก่อนลงชื่อในแบบคำขอและเมื่อได้รับกรมธรรม์ควรตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อมูลที่ผิด เช่น ชื่อผู้รับประโยชน์หรือชื่อผู้เอาประกันภัยผิดพลาด ฯลฯ ให้ทักท้วงบริษัทเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

6.จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตตามกำหนด โดยติดต่อชำระที่บริษัท สาขาหรือผ่านธนาคาร หากชำระผ่านตัวแทนของบริษัทให้เรียกใบเสร็จรับเงินตามแบบพิมพ์ของบริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

7.แจ้งผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุชื่อในกรมธรรม์หรือบุคคลในครอบครัวทราบถึงการทำประกันชีวิตและสถานที่เก็บกรมธรรม์

[rabbitads slug=glossary-life]

ขั้นตอนการขอสินไหมทดแทน กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจะแยกเป็นกรณีตามสาเหตุของการเสียชีวิต ประกอบด้วย

1.เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ (ต้องแจ้งให้ทราบภายใน 14 วัน)

หลักฐานที่ต้องเตรียม

กรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้าหายให้แจ้งความแล้วนำสำเนาไปแสดงแทน) ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย ทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ บัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์

2.เสียชีวิตโดยฆ่าตัวตาย

หลักฐานที่ต้องเตรียม

กรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้าหายให้แจ้งความแล้วนำสำเนาไปแสดงแทน) ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย ทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ บัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ สำเนาบันทึกประจำวันรับแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใบชันสูตรพลิกศพ

3.เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

หลักฐานที่ต้องเตรียม

กรมธรรม์ประกันชีวิต (ถ้าหายให้แจ้งความแล้วนำสำเนาไปแสดงแทน) ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย ใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย ทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ บัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ สำเนาบันทึกประจำวันรับแจ้งเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำเนาบันทึกประจำวันหลังกลับจากสถานที่เกิดเหตุของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใบชันสูตรพลิกศพ

ข้อยกเว้นการจ่ายเงินประกัน

  • ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันตาย

  • ผู้เอาประกันฆ่าตัวตายภายในระยะเวลา 1 ปีหลังทำสัญญา

โดยทั้ง 2 สาเหตุบริษัทประกันจะไม่จ่ายเงินทดแทนให้แต่จะคืนเบี้ยประกันที่ผู้เอาประกันได้ชำระให้แก่บริษัทประกันทั้งหมดเท่านั้น

เบี้ยประกันกับการ ลดหย่อนภาษี

ผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้