เหตุผลที่ว่า ทำไมเราจึงควรทำประกันชีวิต สำคัญอย่างไร


เหตุผลที่ว่าทำไมประกันชีวิตถึงเหมาะกับเราทุกทุกคน

ประกันชีวิต หมายถึง การทำสัญญาระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกัน โดยสัญญาระบุว่าผู้เอาประกันมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันเป็นรายปีหรือตามแผนประกันที่เลือก และเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือยังอยู่ครบตามสัญญาของกรมธรรม์ประกัน บริษัทประกันต้องจ่ายจำนวนเงินตามทุนประกัน ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้เอาประกันตามที่ระบุในสัญญา

บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต แต่หากผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่จนอายุ 99 ปี บริษัทประกันมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา

ประกันแบบตลอดชีพจะช่วยให้ครอบครัวของผู้เอาประกันมีทุนสำรองไว้ใช้ในอนาคต

ประกันแบบนี้เป็นการนำเอารูปแบบของประกันชีวิตและการออมเงินมารวมกัน โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดตามสัญญา

แต่หากผู้เอาประกันเสียชีวิตในระหว่างสัญญา บริษัทประกันจะจ่ายเงินประกันให้กับผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในสัญญา

ประกันแบบนี้เมื่อสัญญาครบกำหนด ประกันจะไม่เหลือมูลค่าคืนแก่ผู้เอาประกัน ในระหว่างสัญญาหากผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทประกันจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์

ประกันลักษณะนี้จะให้ความคุ้มครองจากการเสียชีวิต ไม่มีส่วนของการเก็บเงินออมรวมอยู่ด้วย จึงมีค่าเบี้ยประกันถูกกว่าประกันแบบอื่น ๆ

[rabbitads slug=glossary-life]

ประกันแบบนี้มีลักษณะของการเก็บเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ

บริษัทประกันจะจ่ายเงินเท่ากันทุกเดือนให้แก่ผู้เอาประกัน เมื่อผู้เอาประกันอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี หรือเกษียณอายุจากการทำงาน

การทำประกันชีวิตมีข้อดีและประโยชน์แก่ผู้เอาประกันหลายอย่าง และมีประเภทของประกันให้ผู้เอาประกัน เลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้เอาประกัน สำหรับข้อดีหรือประโยชน์ของการทำประกันชีวิตมีดังนี้

  • การทำประกันชีวิตช่วยให้ครอบครัวและลูกหลานอุ่นใจ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น โดยเฉพาะกับหัวหน้าครอบครัว บุคคลในครอบครัวสามารถตั้งหลักได้ด้วยเงินทุนที่ได้รับและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานต่อไป

  • เพื่อออมทรัพย์ไว้ใช้ในอนาคต โดยได้รับดอกเบี้ยและมีความเสี่ยงในอัตราที่ต่ำมาก

  • เก็บไว้ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันเองในยามแก่ชราจะได้ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน

  • เป็นเงินสำรองไว้ใช้หลังจากเกษียณอายุการทำงาน

หากเกิดเหตุไม่คาดฝันแก่ผู้เอาประกันจนกระทั่งพิการหรือทุพพลภาพถาวร ไม่สามารถทำงานหาเงินได้ เงินประกันที่ได้รับจะเป็นเงินสำหรับไว้ใช้เลี้ยงชีพต่อไป

จะเห็นได้ว่าการทำประกันชีวิตมีข้อดีหลายอย่าง ผู้เอาประกันควรเลือกทำประกันที่เหมาะสมกับความต้องการ วัตถุประสงค์ รวมทั้งอายุของผู้เอาประกันด้วย