ประกันชีวิตแฮปปี้มีเงินใช้ สำหรับผู้สูงอายุ
ประกันชีวิตแฮปปี้มีเงินใช้ สมัครง่าย รับผลประโยชน์สูง
ประกันชีวิตแฮปปี้มีเงินใช้ ตารางเบี้ยประกันและความคุ้มครอง
Image

"ประกันชีวิต" คือ การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ การสูญเสียรายได้ในยามเกษียณอายุ และเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องประสบกับภัยเหล่านั้น บุคคลนั้นก็จะได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นแกนกลาง ในการนำเงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ได้ประสบภัยนั่นเอง

 

          ประเภทของประกันชีวิต


ประกันชีวิตได้มีการแบ่งออกเป็นหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป

 

            1. ประกันชีวิตประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance)


คือการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางไปถึงผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งในการพิจารณารับประกันชีวิตอาจมีการตรวจสุขภาพหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท โดยการประกันภัยประเภทนี้จะมีการชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี , ราย 6 เดือน , ราย 3 เดือน และรายเดือน

 

            2. ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance)


คือการประกันชีวิตที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำ ตั้งแต่ 10,000 - 30,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้ต่ำ โดยทั่วไปการชำระเบี้ยประกันภัยจะชำระเป็นรายเดือนและไม่มีการตรวจสุขภาพ แต่จะมีระยะเวลารอคอย เป็นเวลา 180 วัน

 

            3. ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance)


คือการประกันชีวิตที่ต้องมีผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งการพิจารณารับประกันอาจมีการตรวจสุขภาพหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท โดยการประกันชีวิตกลุ่มนี้จะมีอัตราเบี้ยประกันชีวิตต่ำกว่าประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม

 

 

 

          รูปแบบของประกันชีวิต
 

            1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)


เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย ซึ่งการประกันชีวิตแบบนี้จะไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ ทำให้เบี้ยประกันภัยต่ำกว่าแบบอื่นๆ และไม่มีเงินเหลือคืน หากผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา

 

            2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole life Insurance)


คือการประกันชีวิตที่บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยไม่คำนึงว่าจะเสียชีวิตเมื่อใด แต่หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 99 ปี บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย

 

            3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)


เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ถ้าหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันที่สัญญาครบกำหนด

 

            4. ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ (Annuities Insurance)


คือบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือน นับตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี - 60 ปี เป็นต้นไปจนครบสัญญา

ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้ เป็นแบบการประกันภัยชีวิตเพื่อการออมทรัพย์และลดหย่อนภาษี โดยเบี้ยประกันชีวิตจากกรมธรรม์นี้ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้

 

“ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้” เป็นเพียงชื่อทางการตลาดเท่านั้น โดยในกรมธรรม์จะระบุเป็นชื่อแบบประกัน “ธนทวี 2 15/5 (1)” ซึ่งเป็นชื่อที่หลายคนน่าจะรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี

 

 

          "ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้” มอบผลประโยชน์อะไรบ้าง?

 

การทำประกันภัยชีวิตประเภท "ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้" ถือเป็นการออมเงินในระยะเวลาสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยกรมธรรม์นี้จะมอบสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้ท่าน ดังนี้

 

 • ชำระค่าเบี้ยประกันเพียง 5 ปีเท่านั้น แต่ท่านจะได้รับความคุ้มครองยาวนานถึง 15 ปี
   
 • บริษัทฯ จะมีเงินคืนให้ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 ปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   
 • เมื่อครบสัญญาแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตลอดสัญญารวม 521% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   
 • ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ตามที่กำหนดโดยบริษัทฯ และข้อกฎหมาย

 

 

          เงื่อนไขของ “ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้”


ถึงแม้ “ไทยประกันชีวิตแฮปปี้มีเงินใช้” จะมอบสิทธิและผลประโยชน์ให้ท่านมากมาย แต่กรมธรรม์นี้ก็มีเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทที่ท่านควรรู้และควรศึกษาให้ดี เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกทำกรมธรรม์นี้ ช่วยให้ท่านได้รับผลประโยชน์สูงสุด โดยเงื่อนไขของ “ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้” มีดังนี้

 

 • มีระยะเวลาในการชำระเบี้ยเพียง 5 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 15 ปี
   
 • อายุรับประกันตั้งแต่ 1 เดือน - 65 ปี
   
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายเดือน, ราย 3 เดือน และรายปี
   
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ


 

          สิทธิในการลดหย่อนภาษี เมื่อทำ “ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้”


ท่านสามารถนำประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172

 

 

          หมายเหตุ
 

 • (1) เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
   
 • ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้ 15/5 เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์ จะเป็นชื่อแบบประกัน "ธนทวี 2 15/5 (1)"
   
 • หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยมีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
   
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้ง ต้องแถลงข้อมูลตามความจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

“ไทยประกันชีวิต” เป็นบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ทั้งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงใจ อีกทั้งเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนอง และเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาระบบ และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม และมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสาด้วยการริเริ่มสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนามาจากพันธกิจเหล่านี้อย่างเห็นได้ชัด คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่หลากหลายมากกว่า 200 แบบ รวมถึงการให้ “บริการเสริม” เพื่ออำนวยความสะดวก และความรวดเร็วให้กับกลุ่มลูกค้าประกันภัยทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี

 

          บริการเสริมจาก “ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้” มีอะไรบ้าง?


บริการเสริมจาก “ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้” ถือว่ามีความคล้ายคลึงกับบริการเสริมของกรมธรรม์อื่นๆ จากบริษัทไทยประกันชีวิต ดังนี้

 

 • ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์


เป็นการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิตเท่านั้น

 

 • คลับไทยประกันชีวิต 

 

เป็นสิทธิประโยชน์หลากหลาย เฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิต ด้วยความใส่ใจปรารถนาดูแล เติมเต็มชีวิตให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆ และความสุข

 

 • iService

 

เป็นบริการออนไลน์ทางเว็บไซต์ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ท่านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลกรมธรรม์ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การขอใบแจ้งชำระเบี้ยประกัน การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันเพื่อลดหย่อนภาษี และบริการอื่นอีกมากมาย

 

 

          อยากทำ “ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้” ต้องทำยังไง?


หากท่านสนใจที่จะซื้อ “ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้” ท่านสามารถสมัครกรมธรรม์นี้ได้อย่างง่ายดาย โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 

 • กรอกรายละเอียดบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง จากนั้นรอการติดต่อกลับ หรือท่านจะติดต่อบริษัทฯ โดยตรงเพื่อทำการนัดหมาย
   
 • รับฟังข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไข จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทประกันภัยชีวิต

การทำประกันภัยชีวิตจากบริษัทประกันภัยชั้นนำอย่าง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ก่อตั้งและคุ้มครองกรมธรรม์ประกันชีวิตของคนไทยมากว่า 75 ปีนั้น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยแล้ว “ไทยประกันชีวิต” ยังเป็นบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอีกด้วย

 

โดยมีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสังคมที่ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” พร้อมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในด้านการอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส จำนวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนผู้ป่วยด้อยโอกาส , กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็ก , กองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งในสตรี และ กองทุนเพื่อผู้ป่วยสูงวัย

 

“ไทยประกันชีวิต” ยังมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุม ทั้งการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และ บริการด้านออมเงินออมทรัพย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยแบบประกันที่หลากหลายมากกว่า 200 แบบ รวมถึงสัญญาพิเศษเพิ่มเติมที่ขยายแผนความคุ้มครองให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของไทยประกันชีวิตที่น่าสนใจและได้รับการตอบรับจากผู้ทำประกันภัยชีวิต คือ “ไทยประกันชีวิตยิ้มรับทรัพย์”
 

 

          ทำไมต้องทำ “ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้”

 

“ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้” เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของไทยประกันชีวิตที่ควรค่าแก่การทำมาก เพราะนอกจากจะเป็นการประกันภัยชีวิตแบบแผนเพื่อการออมทรัพย์แล้ว ยังสามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยเบี้ยประกันชีวิตจากกรมธรรม์นี้ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมาย ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172

 

โดยกรมธรรม์ดังกล่าวเป็นการออมเงินในระยะเวลาสั้น แต่ได้ผลตอบแทนสูงมาก ซึ่งผลตอบแทนนี้จะมีประโยชน์และคุ้มค่าต่อผู้ทำประกันไม่น้อยเลยทีเดียว เนื่องจากจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆ มากมาย ดังนี้

 

 • คุ้มค่าเบี้ยประกันที่จ่าย

ชำระค่าเบี้ยประกันเพียง 5 ปีเท่านั้น แต่ท่านจะได้รับความคุ้มครองยาวนานถึง 15 ปี
 

 • ได้รับเงินคืนตามกำหนด

บริษัทฯ จะมีเงินคืนให้ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 ปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 

 • เงินก้อนเมื่อครบกำหนด

เมื่อครบสัญญาแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตลอดสัญญารวม 521% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 

 • ลดหย่อนภาษี

ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี ตามที่กำหนดโดยบริษัทฯ และข้อกฎหมาย

 

นอกจากความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากทำ “ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้” แล้ว กรมธรรม์นี้ยังให้ท่านสามารถกำหนดการจ่ายค่าเบี้ยประกันด้วยตนเองได้อีกด้วย โดยท่านสามารถชำระค่าเบี้ยประกันได้ทั้งแบบรายเดือน, ราย 3 เดือน และรายปี

 

ซึ่งความพิเศษนี้จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายของท่านได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลข้างต้นที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์จากการทำกรมธรรม์นี้แล้ว คงทำให้ท่านไม่ต้องสงสัยเลยว่า เหตุใดท่านจึงต้องทำ “ไทยประกันชีวิต แฮปปี้มีเงินใช้”

          บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัว ภายหลังบริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงคลัง ให้ประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2485

 

“ไทยประกันชีวิต” ได้ดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรก ภายใต้ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่หมายเลข 25 - 27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. 2513 ได้ดำเนินธุรกิจโดยมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสร้าง รวมถึงระบบบริหารงานอยู่เสมอ เพื่อต้องการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาให้ ไทยประกันชีวิต ก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันภัยที่สมบูรณ์ในแทบทุกด้าน

 

          "ไทยประกันชีวิต" กับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง


บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการประกันครอบคลุมด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และบริการด้านออมเงินออมทรัพย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วยแบบประกันที่หลากหลายมากกว่า 200 แบบ รวมถึงสัญญากรมธรรม์เพิ่มเติม ที่ช่วยขยายแผนความคุ้มครองให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยทุกกรมธรรม์เปรียบเสมือน การให้ทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นการดูแลคนที่รักอย่างไม่มีสิ้นสุด

 

นอกจากนี้ “ไทยประกันชีวิต” ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันภัยชีวิตชั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ทั้งสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงใจ อีกทั้งเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต พร้อมตอบสนองและเข้าถึงทุกคนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และรู้เท่าทันทุกการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 

 

          "ไทยประกันชีวิต" กับความสำเร็จในปัจจุบัน

 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจการประกันภัยมากว่า 75 ปี โดยได้รับรางวัลที่เป็นสิ่งยืนยันของการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านธุรกิจประกันภัยมากมาย เช่น รางวัล World Finance ประเภทบริษัทประกันชีวิตดีเด่นแห่งปี 2016, รางวัล Super brands Thailand  ประจำปี 2016, รางวัลศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาดีเด่น เป็นต้น

 

ด้วยรางวัลชั้นนำมากมายและผลิตภัณฑ์การประกันภัยที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการบริการด้านออมเงินออมทรัพย์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนมากขึ้นตามลำดับ และส่งผลให้ “ไทยประกันชีวิต” ก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยอย่างเช่นที่เราทราบกันในปัจจุบัน