ทำไมต้อง Rabbit Finance?

สมัครผ่านเว็บไซต์ ซื้อง่าย

สมัครผ่านเว็บไซต์ ซื้อง่าย

ออมทรัพย์ คุ้มครองชีวิต ใช้ลดหย่อนภาษีได้หลักแสน
แผนประกันชีวิตที่หลากหลาย

แผนประกันชีวิตที่หลากหลาย

ครอบคลุมทุกความต้องการ พร้อมข้อเสนอดี ๆ ที่นี่เท่านั้น เพราะเราคือ Exclusive
ให้คำปรึกษาฟรี พร้อมคำแนะนำดี ๆ

ให้คำปรึกษาฟรี พร้อมคำแนะนำดี ๆ

เพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมแนะนำ เพื่อเลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ จบที่เดียว!

แผนประกันชีวิตแนะนำ

แผนการออมเงินที่เหมากับคุณ

รีวิวจากลูกค้า

reviewer photo

มองหาประกันชีวิตให้พ่อแม่อยู่นาน จนมาได้ข้อเสนอที่ถูกใจกับ rabbit finance นี่ละครับ เพราะเบี้ยประกันถูกกว่าซื้อที่อื่นๆ แถมยังมีของแถมอีกต่างหาก

 

คุณน้ำข้าว
กรุงเทพฯ

reviewer photo

หน้าเว็บไซต์สวยงามและใช้งานง่ายมาก แถมยังมีบริษัทประกันชีวิตให้เปรียบเทียบเยอะด้วย สุดท้ายผมก็ได้ประกันชีวิตแบบที่ต้องการให้พ่อกับแม่แล้วครับ

 

คุณโรจน์
กรุงเทพฯ

ปัจจุบันประเทศไทยของเราเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงทำให้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและเลือกที่จะดูแลผู้สูงอายุกันมากขึ้น บริษัทประกันชีวิตจึงได้มีการทำประกันชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองชีวิตกลุ่มคนที่มีอายุค่อนข้างมาก นั่นก็คือกลุ่มคนที่มีอายุประมาณ 50-75 ปี เพราะคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสเจ็บป่วยมากกว่าคนในวัยอื่นๆ

 

ประกันรูปแบบนี้จึงเป็นประกันชีวิตรูปแบบพิเศษที่มีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่อยากทำประกันชีวิต  ซึ่งปกติบริษัทประกันส่วนใหญ่จะมีการกำหนดช่วงอายุของคนที่สามารถทำประกันชีวิตได้ รวมถึงในกรณีที่สามารถทำประกันชีวิตได้ แต่ผู้สูงอายุจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชีวิตในราคาที่สูงกว่าปกติ เนื่องจากผู้สูงอายุมีความเสี่ยงด้านสุขภาพมากกว่าคนหนุ่มสาว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นไม่สามารถทำประกันชีวิตตามที่ต้องการได้

 

ความคุ้มครองของประกันชนิดนี้ก็คือ จะคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยต่างๆ แก่บุคคลที่มีอายุ 50-70 ปี และให้ความคุ้มครองไปจนถึงอายุ 90 ปี ความแตกต่างของประกันชนิดนี้กับประกันชีวิตทั่วไปก็คือ ประกันผู้สูงอายุจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตเท่านั้น และผู้เอาประกันไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ นอกจากผู้เอาประกันได้ทำความคุ้มครองเพิ่มเติมไว้ ข้อดีของประกันชนิดนี้ก็คือ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ มีเบี้ยประกันที่คงที่ตลอดระยะเวลาการคุ้มครอง

 

แต่สิ่งที่เราควรระวังคือ บริษัทประกันส่วนใหญ่มักจะไม่บอกข้อมูลแก่ผู้เอาประกันว่า ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยหรือมีโรคประจำตัวอยู่ก่อนหน้าและไม่ได้ทำการแสดงผลสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทประกันรับทราบ หากเสียชีวิตผู้เอาประกันจะไม่ได้รับความคุ้มครองและเงินคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ นอกจากนี้ประกันผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มักจะไม่ได้ระบุโรคที่กฎหมายไม่คุ้มครอง และไม่สามารถเรียกร้องเงินเอาประกันได้ไว้อีกด้วย ได้แก่

 

 

โรคต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นโรคที่กฎหมายไม่คุ้มครองทั้งสิ้น แม้ว่าผู้สูงอายุที่ทำประกันไว้จะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ แต่หากบริษัทประกันพบว่า ผู้เอาประกันมีโรคประจำตัวเป็น 1 ในโรคที่กฎหมายไม่คุ้มครอง ลูกหลานของผู้เอาประกันก็จะไม่ได้รับเงินทดแทนเช่นเดียวกัน

กองทุนผู้สูงอายุ ถูกจัดตั้งมาจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกองทุนชนิดนี้จะมีไว้สำหรับผู้สูงอายุที่จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์จากการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลังจากที่เราเกษียณนั่นเอง

 

          คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุนกองทุนชราภาพ
 

1.ผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 

2.มีสัญชาติไทย
 

3.องค์กรผู้สูงอายุ หรือองค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ
 

 • กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ ต้องเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ หรือมีหน้าที่ดำเนินการในการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุตามประกาศกระทรวง
   
 • กรณีเป็นองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ ต้องเป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และหากเป็นองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม

  ต้องดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีส่วนช่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรของผู้สูงอายุที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือองค์กรสาธารณประโยชน์รับรองว่าเป็นองค์กรที่มีผลงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

 

          สิทธิประโยชน์จากกองทุนผู้สูงอายุ
 

             1. ได้รับเงินบำนาญชราภาพ (รายเดือน)

เงินกองทุนชราภาพ ในรูปแบบนี้จะถูกจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนในอัตรา 15% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แต่ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก 1% ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
 

             2. ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (จ่ายครั้งเดียว)

 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ประกันสังคมจะจ่ายเงินเท่ากับจำนวนเงินสะสมที่ผู้ประกันตนสะสมไว้ในกองทุนชราภาพ
   
 • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน ประกันสังคมจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินที่สะสมและนายจ้างจะจ่ายสมทบในกรณีชราภาพ พร้อมผลตอบแทนตามที่ประกันสังคมวางไว้
   
 • ผู้ประกันตนเสียชีวิตก่อนได้รับเงินชราภาพ กองทุนผู้สูงอายุจะจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ทายาทของผู้เอาประกัน

          โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน มักจะพบในผู้สูงอายุหรือเด็กที่มีรูปร่างอ้วนผิดปกติ ซึ่งสาเหตุของโรคนี้ก็มาจาก ความผิดปกติของตับอ่อนที่สร้างฮอร์โมนอินสุลินได้ไม่มากพอ ทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้ไม่ดี ทำให้กลูโคสในเลือดล้นออกมาในปัสสาวะคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้มักจะไม่ค่อยรู้ตัวเพราะอาการของโรคนี้จะไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนนักว่าป่วย ได้แก่

 

 • ปัสสาวะบ่อยจำนวนมาก
   
 • หิวน้ำบ่อย รับประทานอาหารได้มาก แต่น้ำหนัดลด ผอมลงและอ่อนเพลีย
   
 • คันตามตัวหรืออวัยวะเพศ
   
 • ตามัว ชาปลายมือและปลายเท้า
   
 • มีอาการซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว

 

โรคเบาหวานเป็นโรคที่อันตรายถ้าไม่ได้รับการเอาใจใส่ในการรักษาทั้งตัวผู้ป่วยและแพทย์ ซึ่งโรคชนิดนี้จะมีผลกระทบที่เห็นได้ชัด 2 อย่างก็คือ
 

 • ผลกระทบเฉียบพลัน

พบได้ในกรณีที่มีระดับน้ำตาลสูงมาก ทำให้เกิดอาการซึมลง ไม่รู้สึกตัวและอาจเสียชีวิตได้
 

 • ผลกระทบเรื้อรัง

พบได้ในผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีเป็นระยะเวลานานๆ ทำให้มีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ ที่สำคัญคือ หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอ ไต และ ตา

 

          มะเร็ง ต่อมลูกหมาก

มะเร็งชนิดนี้มักเกิดกับผู้ชายโดยเฉพาะชายสูงวัยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสาเหตุเกิดจากระบบฮอร์โมนเพศชายมีภาวะไม่สมดุล จนทำให้เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากเจริญเติบโตยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นได้จากการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันสูง และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เป็นต้น
 

อาการของมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกผู้ป่วยจะไม่มีอาการผิดปกติ จนกระทั่งก้อนมะเร็งโตลุกลามไปอุดท่อปัสสาวะ ซึ่งทำให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อย เจ็บปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ บางครั้งมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะ ในระยะท้ายๆ เมื่อมะเร็งกระจายลุกลามไปทั่วร่างกายแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการปวดกระดูก ปวดตามข้อ ปวดหลัง น้ำหนักลด อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาการปัสสาวะขัด ปวดเวลาปัสสาวะ ปัสสาวะถี่ขึ้น และมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะ
 

ในปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยและการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้ก้าวหน้าไปมาก ผลการรักษาจะดีที่สุดถ้าพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ในระยะแรก แต่ถึงแม้จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะท้ายๆ ก็มีวิธีการรักษาได้เหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันก็มีวิธีรักษาหลายแบบ ได้แก่

 

 • การผ่าตัด

เป็นการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกๆ ที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อายุไม่มาก และมีสุขภาพแข็งแรงศัลยแพทยระบบทางเดินปัสสาวะจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ
 

 • การรักษาด้วยฮอร์โมน

โดยการผ่าตัดเอาลูกอัณฑะออกทั้งสองข้าง หรือ การใช้ยาต้านฮอร์โมนเพศชาย
 

 • การรักษาด้วยฮอร์โมนนี้

เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย หรือในรายที่กลับเป็นอีกหลังจากรับการรักษาด้วยการฉายแสงแล้ว
 

 • การรักษาด้วยการฉายแสง

เหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในบางราย เช่น ในรายผู้ป่วยสูงอายุ หรือในรายที่มีโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจซึ่งไม่เหมาะที่จะรักษาโดยการผ่าตัด หรือด้วยฮอร์โมน

 

          คำถามที่มักพบบ่อย
 

             คำถาม :

ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ รวมถึงรายงานสุขภาพตัวเองให้บริษัทประกันรู้จริงหรือไม่? ถ้าเป็นโรคมาก่อนสามารถทำได้จริงใช่ไหม? ทำไมบริษัทยอมให้ทำ? ถ้าตายเพราะโรคที่เป็นมาก่อนบริษัทจะจ่ายเงินคืนหรือหรือเปล่า?
 

             คำตอบ :

เราไม่จำเป็นต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจริงๆ เพราะแบบประกันชีวิตผู้สูงอายุ ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่มีอายุค่อนข้างมาก มีโอกาสเป็นโรคหรืออาจไม่แข็งแรงนัก ทางบริษัทเลยต้องออกแบบประกันชีวิตอีกแบบ แยกออกมาจากประกันชีวิตแบบอื่นๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ มีโอกาสทำประกันชีวิตได้ แต่ก็ต้องแลกกับเงื่อนไขที่ว่า ถ้าเสียชีวิตภายใน 2 ปีแรก จากการเป็นโรค ไม่ว่าโรคอะไรก็ตาม บริษัทจะไม่จ่ายเงินเอาประกันให้ (แต่จะจ่ายคืนเบี้ยที่จ่ายมา + เงินอีก 2-5% ของเบี้ยแทน) ยกเว้นในเงื่อนไขของการเกิดอุบัติเหตุ


 

             คำถาม :

ทำไมทำประกันผู้สูงอายุแล้ว พอเจ็บป่วย เข้าโรงพยาบาล กลับเบิกอะไรไม่ได้เลย ไหนบอกไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ แต่สุดท้ายเบิกไม่ได้ นี่คือบริษัทประกันโกงใช่ไหม?
 

             คำตอบ :

ประกันชีวิตผู้สูงอายุ คือ ประกัน “ชีวิต” จะจ่ายก็ต่อเมื่อเสียชีวิตเท่านั้น ไม่ใช่ “ประกันสุขภาพ” หรือ “ประกันอุบัติเหตุ” เพราะฉะนั้น ถ้าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล จะไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้อยู่แล้ว

 

             คำถาม :

ทำไมเคยทำประกันชีวิตให้ญาติ ไม่ได้ตรวจสุขภาพและไม่ได้ตอบคำถามสุขภาพด้วย (ญาติมีโรคประจำตัวมาอยู่แล้ว) พอญาติเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว บริษัทประกันกลับบอกเลิกสัญญา ไม่จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลย เบี้ยทั้งหมดที่จ่ายไปก็ไม่จ่ายคืน แบบนี้คือบริษัทประกันโกงใช่ไหม?
 

             คำตอบ :

ประกันชีวิตมีหลายประเภท เราควรจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจทำประกันว่าประกันที่เรากำลังจะทำเป็นประกันประเภทไหน ซึ่งถ้ามีการบอกเลิกสัญญา ไม่จ่ายอะไรคืนมาเลย นั่นอาจจะไม่ใช่ประกันชีวิตผู้สูงอายุ เพราะประกันชีวิตรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ประกันชีวิตผู้สูงอายุมีเงื่อนไขว่า ถ้าเป็นโรคนั้นมาก่อนแล้วไม่ตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง เมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จะจ่ายเงินเอาประกันเต็มจำนวน ไม่ว่าจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ตาม แต่ถ้าเสียชีวิตจากโรคนั้นที่เป็นมาก่อนภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันอนุมัติในกรมธรรม์ แล้วบริษัทตรวจพบว่าข้อมูลสุขภาพที่ให้มาไม่ตรงตามความจริง บริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินใดๆ ทั้งสิ้น

          ความพร้อมด้านบริการของ rabbit finance

rabbit finance เป็นโบรกเกอร์ประกันรถยนต์และประกันภัยด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือ BTS Group ซึ่งเป็น 1 ใน 50 บริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทย ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำทางการเงินของประเทศไทย เช่น วิริยะประกันภัย , กรุงเทพประกันภัย , เมืองไทยประกันชีวิต , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยคุณสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างรวดเร็วจาก 30 บริษัท ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
 

          ราคาที่คุ้มค่ากับ rabbit finance 

คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าราคาที่คุณได้จะเป็นราคาที่ดีที่สุด เพราะถ้าหากคุณใช้บริการของเราไปแล้ว แต่คุณพบกรมธรรม์แบบเดียวกันจากบริษัทประกันภัยแบบเดียวกันที่ถูกกว่า คุณสามารถนำใบเสร็จนั้นส่งมาที่บริษัทของเรา เพื่อรับส่วนต่างของคุณคืนภายใน 15 วัน หลังจากชำระค่ากรมธรรม์ นอกจากสิทธิพิเศษที่คุณได้รับแล้ว เรายังมีของรางวัลพิเศษ และคะแนน Rabbit Rewards พิเศษมอบให้แก่คุณ เพื่อได้รับส่วนลดต่างๆ จากร้านสรรพสินค้าที่ร่วมรายการกับเรา
 

          ความปลอดภัยของ rabbit finance

นอกจากนี้ คุณยังหมดความกังวลได้เลยว่าข้อมูลของคุณนั้นจะไม่ถูกเผยแพร่ไปอย่างแน่นอน เพราะเราใช้ระบบรักษาความปลอดภัย 256 bit และมีนโยบายไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่ 3 โดยผลการค้นหาผลิตภัณฑ์จะจัดเรียงโดยมีข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุดอยู่ด้านบนเสมอ
 

ด้วยความไว้วางใจที่คุณมอบให้กับเรามาตลอดหลายปี เราจึงตอบแทนทุกคนโดยการสร้างประโยชน์ และคืนรายได้แก่สังคมด้วยการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อนสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิการของเด็กๆในประเทศไทย เพื่อให้มีอนาคตและมีชีวิตที่ดีขึ้น
 

สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าทำประกันสุขภาพที่ไหนดี? ถึงจะเหมาะกับการทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ของเรา rabbit finance ขอบอกได้เลยว่า ปัจจุบันมีบริษัทประกันชีวิตมากมายที่ให้บริการประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีแพ็คเกจที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคน แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าประกันชีวิตผู้สูงอายุแบบไหนที่เหมาะกับพ่อแม่ของคุณ สามารถปรึกษาได้ที่ rabbit finance ค่ะ

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์