ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต


กว่า 38 ปี ของการดำเนินงาน ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ในฐานะ “บริษัทประกันชีวิต ที่คุณไว้วางใจ” ของลูกค้าชาวไทย เรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคง ควบคู่พัฒนากรมธรรม์และบริการใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ ที่พร้อมตอบสนองต่อทุกความต้องการ

ประวัติของไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2519 โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ในนาม “บริษัท มหานครประกันชีวิต จำกัด” ต่อมาในปี 2531 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกลุ่มบริษัทในเครือได้ร่วมถือหุ้นใหญ่ในบริษัท และได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด” ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเต็มมูลค่าจำนวน 300 ล้านบาท

จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในฐานะ บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงการขยายโอกาสทางธุรกิจประกันชีวิต ในปี 2543 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิวยอร์คไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนใน บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อขยายธุรกิจประกันชีวิตของบริษัทให้เติบโตก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากล และเป็นบริษัทชั้นนำ ที่มีคุณภาพ โดยได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543

ในปี 2554 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ บริษัท นิวยอร์คไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนล แอล แอล ซี (“NYLI”) และบริษัท พีเอ็มซีซี (ประเทศไทย) จำกัด (“PMCC”) ถืออยู่ ซึ่งทำให้ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 94.66 ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

กว่า 38 ปี ของการดำเนินงาน ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ในฐานะ “บริษัทประกันชีวิต ที่คุณไว้วางใจ” ของลูกค้าชาวไทย เรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกันทางการเงินที่มั่นคง ควบคู่พัฒนากรมธรรม์และบริการใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ ที่พร้อมตอบสนองต่อทุกความต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จทางการเงินที่มั่นคงให้แก่ลูกค้าชาวไทยทุกคน

ค่านิยมของไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ค่านิยมหลักของบมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต คือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น การคอร์รัปชั่นและการติดสินบน หรือการพยายามกระทำการดังกล่าวจึงถือเป็นการขัดต่อค่านิยมหลักและไม่อาจยอมรับหรือยอมให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติ

ค่านิยมหลักดังกล่าว ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน ซึ่งมีผลบังคับใช้กับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งข้อกำหนดตามกฎหมายและแบบแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นโยบายนี้ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน โดยมาตรฐานที่สูงขึ้นอาจถูกนำมาใช้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดตามกฎหมายในบางท้องถิ่นสำหรับการทำธุรกรรมบางประเภทและอยู่ภายใต้หลักจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท

1. ขอบเขต
2. หลักการปฏิบัติทางธุรกิจบนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity – based Business Practices)
3. ความรับผิดชอบร่วมกัน (Shared Responsibility)
4. หน้าที่รายงานการประพฤติมิชอบ (Duty to Report Misconduct)
5. การสร้างบรรยากาศที่ดีภายในสถานที่ทำงาน (Maintaining a Positive Workplace)
6. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Avoiding Conflicts of Interest)
7. การทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทต่อสาธารณชน
8. การเก็บรักษาข้อมูลสำคัญ
9. การดำเนินคดีทางกฎหมายและการสืบสวนโดยบุคคลภายนอก
10. การปฏิบัติตามกฎหมาย
11. การเงินและการบัญชี
12. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
13. เครือข่ายให้ความสนับสนุนภายในองค์กร 

ภารกิจของไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตจะเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในการสร้างความมั่นคง ทางการเงิน และความสำเร็จของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

สำหรับลูกค้าบุคคล

เพื่อการออมและการลงทุน

 • LifeSAVE 20/7
 • LifeSAVE 20/10
 • LifeSAVE 25/15 ออมง่าย
 • LifeSAVE 10/5 ออมสั้นการันตี
 • LifeSAVE 70/70 ออมอุ่นใจ
 • LifeSAVE 25/15 Package ออมพร้อมดูแล

เพื่อเป็นหลักประกันดูแลครอบครัว

 • ประกันเลือกได้ มรดกตามใจ
 • ประกันเพราะรัก 65/5
 • ประกันห่วงใยให้ครอบครัว
 • ประกันเพราะคุ้ม เงินก้อนตอน 60
 • LifePROTECT 90/20

เพื่อเป็นเงินชดเชยรายได้หรือค่ารักษายามเจ็บป่วย

 • ประกันเพราะคุ้ม 80/10
 • ประกันเพราะห่วงใย ให้ชดเชย
 • ประกันเพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง
 • LifeCARE 80/80
 • LifeCARE 70/20 ดูแลสู้มะเร็ง

เพื่อคุ้มครองภาระหนี้ (สำหรับลูกค้าสินเชื่อ)

 • ประกันสินเชื่อบ้าน 10 - 30 ปี
 • ประกันสินเชื่อบ้าน (จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่)
 • สุขใจ ไร้หนี้ สำหรับสินเชื่อบ้าน
 • ประกันสินเชื่อบ้าน อเนกประสงค์ 1- 10 ปี
 • ประกันสินเชื่อรถยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัยลดหลั่น
 • ประกันสินเชื่อรถยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่
 • PA Double Care
 • ประกันสินคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ Health Extra

สัญญาเพิ่มเติม

 • สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ (AI, ADD, ADB)
 • บันทึกเพิ่มเติมขยายความคุ้มครอง ฆาตกรรม ลอบทำร้าย จลาจล สงครามกลางเมือง (RCC)
 • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลและศัลยกรรม (H&S)
 • สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล (HB)
 • สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยโรคร้ายแรง (DD/CI)
 • สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB)
 • สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัย (WP)

ลูกค้าองค์กร

 • ประกันสินเชื่อธุรกิจ (จำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่) 1 - 30 ปี
 • ประกันสินเชื่อธุรกิจ (จำนวนเงินเอาประกันภัยลดลง) 3 - 30 ปี
 • ประกันสินเชื่อธุรกิจ 3/3
 • ประกันสินเชื่อคืนเงิน สำหรับธุรกิจ
 • สุขใจ ไร้หนี้ สำหรับสินเชื่อธุรกิจ

สำนักงานใหญ่ของไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

 • ที่อยู่ : บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • วัน-เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (ยกเว้น วันนักขัตฤกษ์)
 • โทรศัพท์ : 0-2655-3000
 • เบอร์โทรสาร : 0-2256-1742, 0-2254-8033, 0-2655-7082
 • อีเมล : scblife-cs@scblife.co.th

ศูนย์บริการทั่วประเทศ

ศูนย์บริการทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • สาขาบางบ่อ 568/11 ม.1 ถนนรัตนราช ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์ 02-708-7808

 • สาขานนทบุรี 18 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-968-8182-3

ศูนย์บริการภาคเหนือ

 • สาขาบิสพอยท์ เชียงใหม่ 34/12 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-328-588

 • สาขาสตาร์เอวีนิว 5 เชียงใหม่ 169/5 หมู่4 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 053-441-447

ศูนย์บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • สาขาขอนแก่น 269/62-63 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-227066-9, 043-227073-4

 • สาขานครราชสีมา 442/189 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-264-143

ศูนย์บริการภาคตะวันออก

 • สาขาระยอง 69/12 ม.3 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ 038-020-488

 • สาขาชลบุรี 9/163 ซอยนารถมนตเสวี12 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-111-598,038-111-599

ศูนย์บริการภาคกลางตะวันตก

 • สาขาพระนครศรีอยุธยา 8/8 หมู่ที่ 7 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 035-356-818

 • สาขาเพชรบุรี 114 /12 ม.1 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 032-706-195

ศูนย์บริการภาคใต้

 • สาขาหาดใหญ่ 574 หมู่ 3 ถนนลพบุรีราเมศวร์-สนามบิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-552-585

 • สาขาสุราษฏร์ธานี 81/150 ถนนโฉลกรัฐ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 077-954-182

การเรียกร้องค่าสินไหม

การแจ้งอุบัติเหตุ

 • ศูนย์บริการลูกค้า 0-2655-3000

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสามารถทำได้ดังนี้

สินไหมมรณกรรม กรณีเสียชีวิตโดยสาเหตุธรรมชาติ (เจ็บป่วยหรือชราภาพ) ใช้เอกสารประกอบด้วยดังนี้

 • คำแถลงผู้อ้างสิทธิ (ผู้รับประโยชน์) ตามแบบฟอร์มบริษัท กรอกและลงลายมือชื่อโดยผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
 • รายงานแพทย์ที่รักษาหรือตรวจผู้ตายครั้งสุดท้าย ตามแบบฟอร์มบริษัท
 • กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือ หนังสือรับรองการประกันภัย
 • สำเนาใบมรณบัตร รับรองสำเนาโดยนายทะเบียนอำเภอ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตรา “ตาย” และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน และรับรองสำเนาโดยผู้รับประโยชน์
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุ ใช้เอกสารประกอบดังนี้

 • แบบแจ้งเรียกร้องเงินทดแทน ตามแบบฟอร์มบริษัท
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
  • กรณีถูกทำร้ายร่างกาย ต้องแนบสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • เอกสารทางการแพทย์อื่นๆเช่น ฟิล์มเอกซเรย์หรือรายงานการอ่านผลฟิล์มเอกซเรย์, ใบนัดฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

ระยะเวลาการพิจารณาสินไหม

 • บริษัทใช้เวลาพิจารณาสินไหม 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบ การพิจารณาจ่ายครบถ้วนแล้ว
 • สำหรับการเรียกร้องสินไหมที่ต้องขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม ใช้เวลาประมาณ 90 วัน

ประกันภัยออนไลน์

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและความสะดวกสบายในปัจจุบัน จึงขอเสนอ SCBLife บริการกรมธรรม์ออนไลน์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการกรมธรรม์ต่าง ๆ ของท่านได้ดังนี้

 • ตรวจสอบเงินคืนระหว่างสัญญาและค่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระ
 • แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลใหม่
 • ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าเบี้ยประกัน ใบเสร็จค่าเบี้ยประกัน หรือหนังสือรับรองค่าเบี้ยประกัน

หากท่านสนใจบริการออนไลน์ของ SCBLife สามารถเข้าไปชมได้ที่ www.scblife.co.th