Citi Priority บัญชีเงินฝากเพิ่มความมั่งคั่ง ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
Citi Priority บริหารจัดการการเงินเพื่อคุณโดยเฉพาะ
แลกสกุลเงินต่างประเทศออนไลน์ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไลฟ์สไตล์เหนื่อระดับกับเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Citi Priority
ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!

          Citi Priority พร้อมกองทุนรวมที่น่าสนใจ

 

“ซิตี้ ไพรออริตี้” มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. ที่เป็นพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน Open Architecture Investment Platform ทั้งสิ้น 7 กองทุน ซึ่งกองทุนรวมนั้นเป็นการระดมทุนเงินทุนจากผู้ลงทุนรายย่อย บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ โดยลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ เงินฝาก ตั๋วเงิน หรือ พันธบัตรต่างๆ ซึ่งต้องการได้รับผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยให้ผลตอบแทนของการลงทุนอยู่ในรูปของกำไรส่วนเกินทุน และเงินปันผล ซึ่งสามารถซื้อ ขาย กองทุนออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

 

            7 กองทุนรวมในประเทศ และต่างประเทศ มีดังนี้ 

 

 • กองทุนรวมตลาดเงิน หรือ Money Market Fund เป็นกองทุนเปิด มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ เน้นการลงทุนระยะสั้น มีความเสี่ยงต่ำ เน้นการลงทุนในการฝากเงินในธนาคารและซื้อตราสารหนี้ในระยะสั้น ๆ ที่มีอายุเหลือไม่ถึง 1 ปี 

 

 • กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้บริษัทเอกชน เป็นต้น ที่มีระยะเวลาลงทุนสั้น 6 เดือน หรือ 1 ปี 

 

 • กองทุนรวมตราสารทุน หรือกองทุนหุ้น เน้นลงการลงทุนในตราสารทุน ที่เป็นการระดมทุนแล้วนำเงินไปลงทุนในกิจการบริษัทเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปแบบของเงินปันผลที่กิจการนั้นสามารถทำกำไรได้ 

 

 • กองทุนรวมผสม เป็นการลงทุนที่ไม่มีการกำหนดสัดส่วนของตราสารทุน และตราสารประเภทอื่นๆ ทำให้กองทุนมีความยืดหยุ่น เนื่องจากนักลงทุนมีตัวเลือกในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น และนักลงทุนสามารถเลือกได้เองที่ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง 

 

 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนในตลาดหุ้นผ่านกองทุนรวม โดยมีระยะเวลาในการลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน เหมาะสมลงทุนระยะยาว ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีครบถ้วน 

 

 • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  หรือ RMF เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้สะสมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยมีการสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจ และสามารถไถ่ถอนออกมาได้ตอนอายุ 55 ปี จึงถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนั่นเอง 

 

 • กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นกองทุนทางเลือก ที่เข้าไปลงทุนใน ทองคำ และน้ำมัน เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนไปยังตลาดต่างประเทศ ก็สามารถช่วยให้การจัดสรรพอร์ตการลงทุนกระจายความเสี่ยงได้ แต่จำเป็นต้องพิจารณาด้วยว่ากองทุนที่เข้าไปลงทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยหรือไม่ 

 

หมายเหตุ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารฯ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

 

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินต่างประเทศ ควรรับทราบถึงความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนในที่อาจทำให้ท่านสูญเสียเงินต้นเมื่อมีการแปลงสกุลเงินกลับมาเป็นสกุลเงินในประเทศ อาจมีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับบางสกุลเงินเป็นครั้งคราว 

 

ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศนั้นเหมาะสมกับตนหรือไม่ ทั้งนี้ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานภาพทางการเงิน และระดับความเสียงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกันและอาจไม่มีขายในทุกเขตอำนาจรัฐ

 

          จุดเด่นของบริการ Citi Priority 

 

Citi Priority หนึ่งในผลิตภัณฑ์ จากธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ที่ให้บริการด้านการลงทุน การวางแผนทางการเงิน และการจัดการทางการเงินที่เป็นมาตรฐานระดับโลก ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจในทุกความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนสูงสุดแบบมีประสิทธิภาพทุกการลงทุน กับการให้บริการที่เหนือชั้น 

 

 • เมื่อเปิดบัญชีใหม่กับ Citi Priority ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะทำการคัดสรรรูปแบบของการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ  1.5 และยังจะได้รับคะแนนสะสมดับเบิ้ลอัพ ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด สูงสุดอีก 30,000 คะแนน

 

 • บริการเสริมที่เหนือระดับชั้นจาก Citi Priority สำหรับลูกค้าจะได้รับคำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจความต้องการทางการเงินและเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า พร้อมทั้งคอยติดตามและปรับปรุงพอร์ตการลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม

 

 • เหมือนมีเลขาส่วนตัว เพราะ Citi Priority มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่เข้าใจทุกความต้องการด้านการเงิน การลงทุน ที่จบจากหลักสูตร Wharton ช่วยให้บริการ คำปรึกษาด้านการลงทุน การวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งจากตลาดทั่วโลก ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำและเปิดขายสินทรัพย์ที่หลากหลาย เป็นต้น

 

 • ให้บริการคัดสรรเลือกกองทุนรวมกว่า 160 กองทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศจาก 6 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ เพื่อการวางแผนทางการเงินแบบรายเดือนให้มีความสม่ำเสมอ หรือแผนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ หรือลงทุนเพื่อการศึกษาบุตร หรือออมเงินเพื่อใช้ชีวิตตามความฝัน ในการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงต่อพอร์ตการลงทุนของลูกค้าให้น้อยที่สุด 

 

 • นำเทคโนโลยีระบบโทเทิล เวลท์ แอดไวเซอร์ ที่ช่วยในการวางแผนการลงทุน การเงินได้อย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด จากดัชนีชี้วัดการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ พร้อมทั้งช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบกองทุนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • Citi Priority หนึ่งในผลิตภัณฑ์ จากธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้นำเอานวัตกรรมซิตี้ ฟันด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ มาค้นหา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกองทุนผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกองทุนกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในอนาคต

 

 • Citi Priority ให้บริการ Citibank Global Wallet เอกสิทธิ์ด้านการทำธุรกรรมการเงินต่างประเทศ ผ่านบัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด และแอพพลิเคชัน ซิตี้ โมบายล์ ที่สามารถเก็บสะสมเงินไว้ได้ถึง 9 สกุลเงินในที่เดียว (THB, USD, EUR, AUD, GBP, CHF, JPY, HKD และ SGD) ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในร้านค้าหรือออนไลน์ ระบบก็จะทำการจับคู่สกุลเงินให้ ทำให้เราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินอีกให้บริการด้านการเงินทั่วโลกในทุกเวลา 

 

 • ให้บริการเบิกถอนสดที่ตู้เอทีเอ็มได้ทุกธนาคารในประเทศและกว่า 20,000 ตู้ทั่วโลก หรือโอนเงินไปบัญชีต่างประเทศทุกธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 

Citi Priority ภายใต้การบริหารของธนาคารซิตี้แบงก์ ชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ใน 160 ประเทศทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ ด้วยการบริกาดูแลและจัดการพอร์ตให้เกิดความมั่งคั่งสูงสุดเพื่อลูกค้าผู้เปิดบัญชี Citi Priority ทุกท่าน

          หลากหลายสิทธิพิเศษสำหรับผู้เปิดบัญชี Citi Priority

 

เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับ Citi Priority ที่มียอดบัญชีเงินฝาก หรือการลงทุน ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปนอกจากจะได้รับบริการแนะนำทางการเงิน และคำปรึกษาแบบครบวงจร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย พร้อมที่จะมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหนือชั้นให้แก่ลูกค้า ได้สนุกไปกับทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายผ่านบัตรซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัตรเครดิตซิตี้ จะได้รับส่วนลด ทั้งจากร้านค้า ร้านอาหารชั้นนำ บริการต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์ทุกความบันเทิงได้อย่างสูงสุด เช่น 

 

 • ลูกค้าซิตี้ ไพรออริติ้ รับเครดิตเงินคืนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการสูงสุด 8% สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป โดยเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรฯหลักภายใน 60 วันหลังจบเดือนที่ทำรายการ และสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

 

 • เดินทางอย่างไร้กังวล เมื่อซื้อประกันการเดินทาง รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18% เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ผ่าน MSIG แบบรายปี หรือรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ผ่าน MSIG แบบรายเที่ยว วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

 

 • สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกที่ชำระค่าบริการผ่าน Grab แอปพลิเคชั่นในประเทศไทย เช่น บริการเดินทาง บริการ GrabFood และ บริการ GrabExpress ซึ่งจะได้รับเครดิตเงินคืนตามยอดที่ใช้จ่ายจริงภายใน 60 วันโดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/ท่าน/รอบ 6 เดือนปฏิทิน โดยรอบ 6 เดือนปฏิทิน

 

 • สมาชิก Citi Priority ที่ชำระค่าอาหาร, เครื่องดื่ม ผ่านบัตรเครดิต ณ ร้าน Starbucks ทุกสาขา ยกเว้นสาขาที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง จะได้รับเครดิตเงินคืนตามยอดที่ใช้จ่ายจริงเข้าบัญชีออมทรัพย์ ภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่มียอดการใช้จ่าย โดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 150 บาทต่อท่านต่อรอบเดือนปฏิทิน

 

 • ลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ที่มีการใช้จ่ายเพื่อเติมน้ำมันเชลล์ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ผ่านบัตรเครดิตซิตี้จะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4% หรือรับเงินคืนสูงสุด 192 บาทต่อเดือน ในทุกการใช้จ่าย 800 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1,600 บาทต่อเซลล์สลิป โดยจำกัดยอดใช้จ่ายรวม 4,800 บาทแรก/เดือน/ลูกค้า 1 ท่าน

 

 • ลูกค้าซิตี้ ไพรออริติ้ รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่มเมื่อชำระด้วยเงินสด หรือ 5% สำหรับบัตรเครดิต และรับฟรี Combination Platter เมนูใดก็ได้ 1 เมนู มูลค่า 399 บาท (ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ภายในเดือนเกิด โปรดแสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตรสมาชิกซิซซ์เล่อร์)

 

ทุกการเปิดบัญชีเงินฝาก 1 ล้านบาท กับ ซิตี้ ไพรออริตี้ นอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายที่เหนือกว่าทุกระดับชั้นแล้ว การนำเงินมาลงทุนกับผู้เชียวเฉพาะที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะก็จะทำให้เงินของคุณนั้นงอกเงยได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน 

           ซิตี้ ไพรออริตี้ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน 

 

"ซิตี้ ไพรออริตี้" (Citi Priority) ให้บริการในการบริหารความมั่งคั่ง เพื่อการลงทุนที่งอกเงยกับทุกไลฟ์สไตล์ กับมาตรฐานบริการด้านการลงทุนและจัดการทางการเงินระดับโลก ผ่านรูปแบบบริการที่หลากหลาย อาทิ การแนะนำและเปิดขายสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่เข้าใจในทุกความต้องการด้านการเงินที่จบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Wharton ช่วยให้คำปรึกษาด้านการลงทุน วางแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม

 

ซิตี้ ไพรออริตี้ ได้นำเอาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ภายใต้ชื่อ ซิตี้ ฟันด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (Citi Fund Explorer) ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกองทุนกลายเป็นเรื่องง่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์กองทุนรวม ที่ให้ท่านสามารถค้นหากองทุน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบกองทุนทีท่านสนใจ รวมไปถึงดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

 

            จุดเด่นของ Citi Fund Explorer

 

จุดเด่นของ Citi Fund Explorer ที่จะช่วยให้ลูกค้า Citi Priority เข้าถึงข้อมูลกองทุนทั้งหมดที่ทางซิตี้แบงก์นำเสนอ รวมถึงได้เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนที่ลูกค้าเลือกได้ และสามารถที่จะดาวโหลดเอกสารกองทุนล่าสุด เช่น หนังสือชี้ชวนกองทุน และรายงานประจำปีในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ขึ้นอยู่กับข้อมูลของทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน)

 

สำหรับระดับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดสรรประเภทสินทรัพย์ เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกองทุน เช่น ระดับการขาดทุนสูงสุด , ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน , ชนิดสินทรัพย์, กลุ่มอุตสาหกรรม, และการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ , ผลตอบแทนต่อปี, และอัตราส่วนของชาร์ป

 

           พันธมิตรบลจ.ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภายในประเทศ

 

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • BlackRock Global Funds
 • UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
 • JP Morgan Asset Management
 • Legg Mason Global Asset Management
 • Invesco Asset Management
 • PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
 • ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.A.R.L.
 • SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
 • Allianz Global Investors
 • Franklin Templeton Investments
 • Fidelity International

 

Citi Fund Explorer หนึ่งในเครื่องมือตัวช่วยสำหรับลูกค้า “Citi Priority” โดยเฉพาะ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเข้าถึงการลงทุนทั่วโลกและเป้าหมายต่างๆ ในการบริหารการลงทุนของลูกค้าได้อย่างครบวงจร