ตอบโจทย์ทุก lifestyle ด้วยประกันภัย PA FOR ALL

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 0 - 60 ปี
 • ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง อายุ 65 ปี
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ 3 บาท (หรือปีละ 1,164 บาท)
 • เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
 • มีแผนประกันให้เลือกถึง 8 แผน
คุ้มครองทุกเหตุการณ์ไม่คาดคิด

คุ้มครองทุกเหตุการณ์ไม่คาดคิด

 • คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่ ถูกฆาตกรรม หรือ ทำร้ายร่างกาย
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
 • ชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เลือกแผนความคุ้มครองความต้องการ

เลือกแผนความคุ้มครองความต้องการ

 • คุ้มครองแผนสูงสุด 1 ล้านบาท สำหรับอุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
 • คุ้มครองแผนสูงสุด 1 แสนบาท สำหรับอุบัติเหตุทั่วไป จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับเงินค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ 1 หมื่นบาท

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จาก BKI

       ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA For All จากกรุงเทพประกันภัย

 

 

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ให้พร้อมรับกับทุกเหตุการณ์ไม่คาดคิด สามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ตามความต้องการของคุณ ซึ่งมีให้คุณเลือกด้วยกันถึง 8 แผนความคุ้มครอง สูงสุด 1 ล้านบาท

 

 

         โดยแบ่งประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA For Allออกตามแผนดังนี้

 

 

แผนที่ 1 ให้ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All

 

 

 • ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 100,000 บาท  
 • เกิดกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 5,000 บาท  
 • ค่าคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 100,000 บาท

 

 

แผนที่ 2 ให้ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All

 

 

 • ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 บาท  
 • เกิดจากกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 10,000 บาท  
 • ค่าคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 200,000 บาท

 

แผนที่ 3 ให้ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All

 

 

 • ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 200,000 บาท  
 • เกิดจากกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 20,000 บาท  
 • ค่าคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 200,000 บาท


 

 

แผนที่ 4 ให้ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All

 

 

 • ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 300,000 บาท  
 • เกิดจากกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 150,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 30,000 บาท  
 • ค่าคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 300,000 บาท 

แผนที่ 5 ให้ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All

 

 

 • ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท  
 • เกิดจากกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 30,000 บาท  
 • ค่าคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 500,000 บาท


 

 

แผนที่ 6 ให้ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All

 

 

 • ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 500,000 บาท  
 • เกิดจากกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแตละครั้ง) 50,000 บาท  
 • ค่าคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 500,000 บาท


 

แผนที่ 7 ให้ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All

 

 

 • ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 800,000 บาท  
 • เกิดจากกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 400,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 80,000 บาท  
 • ค่าคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 800,000 บาท

 

 

แผนที่ 8 ให้ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All

 

 

 • ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 1,000,000 บาท  
 • เกิดจากกรณีการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 100,000 บาท
 • ค่าคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 1,000,000 บาท

 

 

นอกจากนี้ทุกแผนการคุ้มครอง ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All ยังจะได้รับเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ซึ่งจะชดเชยรายวัน สูงสุดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง เป็นจำนวนเงิน 500 บาท

 

 

และค่าชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้องผู้ป่วยหนักและอยูในภาวะหมดสติ (Coma) เนื่องจากอุบัติเหตุคร้ังละ 100,000 บาท รวมถึงค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท

         ประกันอุบัติเหุตส่วนบุคคล PA For All เหมาะกับทุกคนและทุกช่วงวัย

 

โดยได้แบ่งตามกลุ่มของผู้เอาประกันภัยตามความเสี่ยงของลักษณะงานดังนี้

 

 

กลุ่ม A

 

 

เหมาะกับผู้มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับที่น้อยที่สุด มีอาชีพหรือมีหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน และทำงานที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักร เช่น ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ พนักงานธนาคาร แม่บ้าน ข้าราชการ ครู อาจารย์ เภสัชกร นักเรียน นักศึกษา เป็นต้น

 

 

กลุ่ม B

 

 

เหมาะกับผู้ที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง มีอาชีพที่ต้องทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะ หรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะ มีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา เช่น วิศวกร ทนายความ ผู้พิพากษา สถาปนิก แคดดี้ แพทย์ พยาบาล หัวหน้าช่าง พนักงานขาย พระสงฆ์ เป็นต้น

 

 

           ข้อดีของการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

 

การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  ถือเป็นตัวช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ซึ่งมักจะไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า เช่น เดิน ๆ อยู่แล้วเกิดพลัดตกบันไดขาหักต้องเข้าเฝือก สิ่งที่ตามมาแน่นอน คือค่ารักษาพยาบาล ที่ราคานับวันจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ  รวมถึงในบางกรณีที่มีอาการหนักไม่สามารถทำงานได้ ทำให้สูญเสียรายได้ไปโดยปริยาย

 

 

ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA For All ถือว่าเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงที่ดี แน่นอนว่า หากคุณต้องประสบกับอุบัติเหตุขึ้นทางบริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่คุณทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้ อีกทั้งยังได้รับเงินชดเชยอีกด้วย ในยามที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  ทำให้ไม่สูญเสียรายได้ในแต่วัน

 

 

จำเอาไว้ว่า “ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ” ซึ่งปัจจุบันการทำประกันอุบัติส่วนบุคคล มีราคาแพงไม่แพงหรือสูงอย่างที่คิด ดังนั้นการทำประกันอุบัติเหตุจึงเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะไม่ต้องทำให้คุณควักเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่แพง  แถมได้ชดเชยรายได้อีกด้วย

         มองหาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA For All Rabbit finance มีคำตอบ

 

 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  แต่ยังมีข้อสงสัย rabbit finance ยินดีให้คำตอบ -การบริการพร้อมคำปรึกษา ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกซื้อประกันชนิดต่างๆ  โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 

 

1.คลิกเข้ามาที่ rabbit finance

2.กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกปรึกษา เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น

3.รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญด้ายประกัน ภายใน 24 ชม.

4.เลือกและซื้อแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่คุณต้องการ ในราคาเบี้ยประกันที่ไม่แพง

5.รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติส่วนบุคคลทันทีเมื่อประสบภัยหรือความเสียหายครั้งต่อไป

 

 

อย่ารอช้า! วันนี้ rabbit finance โบรกเกอร์ประกันภัย ได้จับมือกับกรุงเทพประกันภัย จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับลูกค้า ที่ต้องการซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ของกรุงเทพประกันภัย ผ่านช่องทางออนไลน์ rabbit finance ในราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่าที่อื่น ๆ พร้อมให้ความดูแลหลังการขายกับลูกค้าทุกท่านอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองตลอด 24 ชม.

 

 

อย่างไรก็ดี ทางกรุงเทพประกันภัยและ rabbit finance ยังมีประกันอุบัติเหตุประเภทต่าง ๆ ที่ตรงตามไลฟ์สไตล์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA FIt Style หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Family First ซึ่งrabbit finance ยินดีให้ข้อมูลกับคุณตลอด 24 ชม.

 

 

เพราะการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเปรียบเสมือนเป็นส่วนช่วย "เติมเต็มความคุ้มครองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น"

 

 

ไม่ว่าคุณเป็นคนแบบไหน? อยากได้สิทธิประโยชน์อย่างไร? จากการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล มั่นใจได้เลยว่า กรุงทพประกันภัยสามารถตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอน  คลิกเข้ามาตอนนี้เลยนะค่ะ

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ติดตามข่าวสารจากแรบบิท ไฟแนนซ์

ขอบคุณสำหรับการติดตามเรา

เงื่อนไขการรับส่วนลดเป็นไปตามที่ rabbit finance กำหนด

ข้อมูลส่วนตัวของท่านปลอดภัยแน่นอน

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์